DĚNÍ V OBCI - Rozvoj obce  

Výstavba v obci

Kanalizace v obci - nový projekt   2011
Kanalizace v obci - na základě únorové besedy s občany zastupitelstvo souhlasilo s úpravou projektové dokumentace v centru obce za podmínky, že tyto práce prozatím finančně nezatíží obec a následně budou hrazeny z dotace. Smlouva s firmou Aqua Procon Brno byla uzavřena, úhrada díla bude až v příštím roce, kdy se předpokládá získání dotace. V současné době probíhají jednání s touto projekční firmou, s majiteli pozemků, kde nastane změna ve vedení trasy, a obcí Habrovany ohledně přípojného bodu a kapacity ČOV.
Víceúčelový areál  2011
„Víceúčelový areál Olšany“ – tato akce byla dle smlouvy s firmou TOMAS holding, a.s. Dražovice dokončena v listopadu. Přesto na jaře musíme
ještě dokončit osvětlení hřiště, provést výsev trávy a výsadbu keřů, pořídit montovaný sklad, případně další sportovní vybavení v prostoru za obchodem. Dne 28. září jsme otevřeli obchod s parkovištěm. S maminkami jsme vybrali pěkné a snad i účelné herní prvky pro děti do 14 let. 5. prosince jsme našim nejmenším ratolestem předli toto dětské hřiště.
Na jaře zahájíme sportovní sezónu větší akcí – pravděpodobně 5. května.
Příjezdová cesta na hřbitov  listopad 2011
„Hřbitov Olšany 2011“ – je vyasfaltována příjezdová komunikace ke hřbitovu, vydlážděn chodník a zbudována zpevněná plocha a box na kontejnery. Dodavatelem akce byla firma EDMA Drnovice. Dle smlouvy byly uhrazeny náklady ve výši 366.308,70 Kč částečně pokryté z dotace Jihomoravského kraje ve výši 112 tis. Kč. Na listopadovém zasedání zastupitelstva jsme se dohodli na položení zatravňovacích dlaždic kolem příjezdové komunikace, abychom rozšířili plochu pro parkování.
Oprava kapličky  červen 2011
„Sakrální stavby v mikroregionu Drahanská vrchovina – V. etapa“ - v rámci tohoto mikroregionu obdržíme dotaci ve výši 31.142 Kč na opravu kapličky. Už byly zahájeny práce na odstranění vnitřních omítek, dále budou naneseny nové sanační vnitřní i venkovní omítky, očištěna a impregnována střecha.
Parkoviště před MŠ Olšany  září 2010
Po získání stavebního povolení nyní započaly práce na výstavbě parkoviště před obecním úřadem, kde vzniknou 4 nová parkovací stání a 1 pro imobilní občany (dotace Jihomoravského kraje ve výši 128 tis. Kč)
Doplněno: dokončeno 2010, vystavěl p. J. Valehrach v hodnotě 250.000 Kč.
Nový asfalt na MK u domu č.p. 57  září 2010
V září proběhla úprava asfaltového povrchu na místní komunikaci od domu č.p. 57 po konec gabionové stěny pod touto cestou.
Stabilizace opěrných zdí - II. etapa  říjen 2010
Dokončuje se II. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“, firma SASTA zpevnila opěrné zdi pod místní komunikací k lípě. Stavbu budeme z velké části hradit z prostředků poskytnutých firmou Admirál Global Betting a.s. ve výši 2.000 tis. Kč. Po dokončení prací může být nosnost projíždějících vozidel až 20 tun a zastupitelstvo obce musí rozhodnout o úpravě dopravního značení na obou jednosměrných komunikacích v obci.
Kulaté stoly  20.03.2010
Jsme uspořádali ve víceúčelové budově kulatý stůl na téma „Rozvoj v obci Olšany“. Přítomní si hlavně prohlédli připravený návrh Územního plánu obce před jeho veřejným projednáváním, které proběhlo 15. 4. 2010. Zde byly přijaty ještě námitky a připomínky občanů, majitelů pozemků v obci. Následně zastupitelstvo řešilo vyřízení všech podaných změn a k lokalitě B1 proběhlo i jednání na Krajském úřadě. Nyní urbanistka zapracovává tyto změny do územního plánu, pořizovatel vyhotoví opatření obecné povahy. To budeme schvalovat na červencovém zasedání zastupitelstva a Územní plán obce Olšany po jeho vyvěšení vstoupí v platnost.
Skladovací plocha za víceúčelovou budovou  podzim 2009 - jaro 2010
Byly dokončeny úpravy nevyužitého prostoru za víceúčelovou budovou - hasičkou. Po dlouhotrvajících květnových deštích jsme ještě skáceli 2 vzrostlé smrky nad tímto prostorem a nyní budou břehy zatravněny. Plocha slouží ke skladování nepotřebného stavebního materiálu, proto vjezd opatříme závorou.
Stabilizace opěrných zídek - I. etapa  konec r. 2009
Na závěr roku jsme započali akci „Stabilizace opěrných zídek I. etapa“ na jedné jednosměrné komunikaci v obci. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
SASTA a.s. z Brna, ve smlouvě jsou náklady akce vyčísleny ve výši Kč 2.021.374. Zastupitelstvo schválilo i uzavření smlouvy na odborné dozorování stavby. Byl to správný krok, protože při zahájení stavby musel projektant dle pokynů dozoru doplnit a upravit technologický postup prací při vrtání a kotvení gabionů.
Rekonstrukce chodníku na Močárech  září - říjen 2009
V rámci akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ v části Močáry byl na levé straně cesty zbudován nový chodník od domu č. p. 144 až po dům č. p. 117. Na pravé straně jsme kolem hřiště zrušili starou dlažbu, tento prostor bude řešen při rekonstrukci hřiště. Byla zrekonstruována dlažba ve vchodech a vjezdech jednotlivých domů, zbytek prostoru byl vysypán recyklátem. Firma upravila i kanalizační vpustě a přilehlý asfaltový povrch. Celkové náklady akce byly ve výši Kč 711.390.
Úpravy v MŠ  červenec - srpen 2008
O prázdninách obložil v MŠ dlažbou kamenné schody p. A. Pořízek. Rovněž došlo k výměně dlažby v kuchyni a přilehlých prostorách, kde p. L. Hrdinka provedl rekonstrukci všech odpadů. V zemi byla uložena nová elektroinstalace ke spotřebičům. Prostory byly vymalovány, na schodišti instalováná nová madla ve dvou výškách - pro děti a dospělé. Všechny práce od různých dodavatelů byly vyčísleny na 395.959 Kč, ale ještě není fakturována oprava elektroinstalace.
Kamenné schody "na kopec"  září 2008
Bylo dokončeno kamenné schodiště u Obecního úřadu“. Byl odstraněn původní podklad chodníku, zbudovány nové kamenné schody a ocelové trubkové zábradlí na chodníčku v úseku od silnice u Obecního úřadu nahoru k domu p. Dočka. P. Valehrach vyúčtoval obci náklady ve výši 339.000 Kč, což bylo částečně uhrazeno z dotace Jihomavského kraje ve výši 130.000 Kč.
Záchytné sítě na hřišti za rybníkem  červen 2008
Během června firma EDMA Drnovice zrealizovala akci „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“. Provedla výstavbu oplocení dvou kratších stran hřiště nad rybníkem a nainstalovala zde 4 m sloupky se záchytnými sítěmi. Oplocení bylo vyčísleno na 81.500 Kč a tuto akci podpořil Jihomoravský kraj dotací ve výši 30.000 Kč.
Kulatý stůl  26.02.2008
Dne 26. února 2008 proběhl kulatý stůl na víceúčelové budově s názvem „Šance pro Olšany“. V roce 2006 proběhlo v obci první setkání s občany, zástupci obce a členy občanského sdružení Barvínek. Po vzájemné diskusi byly stanoveny záměry či konkrétní akce pro budoucí rozvoj Olšan. Nyní byla na začátku probrána jednotlivá témata a vytýčené cíle z minulého kulatého stolu. U některých akcí bylo konstatováno, že jsou již realizované, některé akce byly vypuštěny a ostatní byly upřesněny nebo řešeny podrobněji.
Územní plán obce  2007
Firma LÖW zpracovává územní plán obce Jeho dokončení je plánováno až na rok 2008. Až v roce 2008 obdržíme dotaci od Krajského úřadu na zpracování této dokumentace.
Rekonstrukce parčíku   2007
Došlo k razantní úpravě parku pod lípou. P Valehrach a p. Sotolář postupně vystavěli nové opěrné zídky kolem komunikace a nových chodníčků. Byly přebudovány schody. Fy Larix položila dlažbu na chodníčcích a provedla sadbové úpravy. Přibylo i osvětlení schodů a spodní části parku. Celkové náklady úprav 773.825,20 Kč (dotace Krajského úřadu byly ve výši 158 tis. Kč).
Rekonstrukce veřejného osvětlení   2007
V obci byly vyměněny svítidla starých pouličních lamp za nové, moderní a úspornější. Současně byly nově natřeny všechny sloupy veřejného osvětlení. Některé sloupy veřejného osvětlení byly přesunuty na vhodnější místo. Osvětlení bylo prodlouženo až ke hřišti u rybníka a byla provedena elektroinstalace ve skladu na hřišti. Rekonstrukci prováděl p. D. Polák. Celkové náklady rekonstrukce byly 784.097,- Kč (dotace z MF činila 700 tis. Kč).
Další akce menšího rozsahu   2007
- Během jarních prázdnin byla provedena rekonstrukce Obecního úřadu (nová podlahová krytina, vymalováno) a také rekonstrukce vstupní chodby školy (nová dlažba, vymalováno, snížen strop, nové osvětlení)
- Snaha o vytvoření dětského hřiště na "cvičáku" zatím neuspěla, protože se obci tento pozemek nepodařilo odkoupit. Nabídka spolku TJ Habrovany, který toto hřiště vlastní, byla nehorázně vysoká - 1000,- Kč za m22. Následně se zastupitelé dohodli, že zřídí malé hřiště za víceúčelovou budovou. Ale to nejdříve příští rok.
Rekonstrukce budovy MŠ   2006
Největší akce roku 2006. Byla vybudována nová sedlová střecha nad celou budovou školy a oprava fasády skladu. Dále byla provedena rekonstrukce dvora školy, včetně oplocení, nových zídek a osazení herních prvků pro děti. Celkové náklady akce - 2.899.708,- Kč (dotace z MF 2,5 mil.)
Oprava víceúčelové budovy   2006
Provedeno zateplení a výměna střešní krytiny. Realizováno odvodnění v zadní části budovy a nová fasáda. Tato akce byla hrazena z vlastních zdrojů ve výši 498 tis. Kč.
Rekonstrukce hřbitova   2006
Stará hřbitovní zeď byla rozebrána, na nových betonových základech byla vystavěna nová podezdívka pro oplocení. V zadní části byl hřbitov prodloužen a vystavěno nové kolumbárium. Celkové finanční náklady rekonstrukce byly 420.280,- Kč (dotace Krajského úřadu (93.000,- Kč)
Obnova vodní nádrže   2005
Oprava našeho "rybníka" byla spojena s nemalými obtížemi. Nakonec byla obnova úspěšně dokončena, nádrž odbahněna, hráz a stavidlo renovovány, břehy zpevněny. Nově zbudovány jsou dvě tůně, upraveno a osázeno okolí, cesta zpevněna obrubníky. Celkové finanční náklady Kč 1.202.765,60 /dotace 602.698,- Kč/. Velký podíl na zdárném dokončení této akce mají rybáři - členové Občanského sdružení Haltýř, kteří zde zdarma odpracovali víc než 1 200 brigádnických hodin.
Příprava projektové dokumentace na odkanalizování obce   2005
V současné době se dokumentace pro územní řízení na akci odkanalizování obce dokončuje. Musíme dokládat i souhlasy majitelů pozemků, přes které povede trasa kanalizace nebo budou mít instalovány domovní čističky. Celkové finanční náklady Kč 180.880,- (dotace 126.000,-).
Rekonstrukce víceúčelové budovy (hasičské zbrojnice)   srpen - listopad 2005
Byla provedena výměna oken a vstupních dveří, dlažby, rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace, zavedeno plynové topení, vymalovány vnitřní místnosti. Celkové finanční náklady Kč 547.281 /dotace 190.000,-/. Budova byla zkolaudována a již může sloužit svému účelu. Přízemí je určeno hasičům: garáž - zbrojnice a 1 společenská místnost (šatna, klubovna). V patře je v menší místnosti umístěna posilovna. Velká místnost a malá kuchyňka pro přípravu občerstvení budou využívány jako klubovna pro schůzky táborníků, setkání důchodců, zájemce o organizovaná cvičení (aerobik, tance, relaxační cvičení ap.).
Rekonstrukce budovy MŠ (OÚ)  červenec - srpen 2005
V letošním roce jsme provedli rekonstrukci kamenné podezdívky, opravu střešní krytiny, novou fasádu, okapy a svody. Práce smluvně zajišťovali p. J. Valehrach a P. Zagora. Celkové finanční náklady Kč 581.199,- (dotace 450.000,-). Na budově byly nainstalovány elektronické hodiny s ukazatelem teploty.
Pro zlepšení stravování dětí jsme škole navýšili finanční příspěvek, aby mohli zakoupit konvektomat v hodnotě Kč 217.784,-.
Další akce menšího rozsahu 2004
- Po obci byly instalovány odpadkové koše a informační cedule, které nám dodal p. Pavel Fusek.
- Byla dokončena výměna osvětlení na Močárech a u č.p. 112, instalace dvou nových světel na Kamenné. Za práce jsme uhradili 63.059 Kč.
- Upraven a osázen byl zelený trojúhelník - "špice" u návsi. Práce provedli místní zahradníci - Tomáš Hrdinka a Libor Dundálek. Náklady byly hrazeny ze sponzorského daru firmy Moravostav.
- Naši zaměstnanci na veřejně prospěšné práce - Lukáš Koudelka a Oldřich Novák provedli úpravu "parku" naproti bývalého revíru. Od měsíce dubna, kdy jsme uzavřeli smlouvy ve spolupráci s Úřadem práce, se pečlivě starali o veřejná prostranství v obci - náves, hřbitov, komunikace. Rovněž pomáhali při úpravách v Mateřské škole a jiných akcích obce.
- V jarních měsících byly dokončeny práce na ubytovně řidičů v hodnotě Kč 80.400.
- Byl prodloužen rozhlas na Nové ulici a posílen na návsi v částce Kč 31.500.
Úprava hřiště nad rybníkem  srpen - září 2004
Dokončena byla výstavba hřiště na míčové hry a posezení pro cyklisty a turisty nad rybníkem. Akce byla vyčíslena v hodnotě 392.607 Kč. Na akci jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 180.000,- v rámci Svazku obcí Drahanská vrchovina z Programu obnovy venkova.
Oprava pomníku obětem I. a II. světové války  srpen - září 2004
Byl opraven pomník obětem I. a II. světové války, v rámci terénních úprav zde proběhla výsadba zeleně. Oprava opěrných zídek u pomníku si vyžádala náklady ve výši Kč 22.000 a oprava samotného pomníku byla vyčíslena na 40.000 Kč. Na opravu jsme získali dotaci na obnovu sakrálních staveb ve výši 15.000 Kč.
Rekonstrukce topení a výměna oken v MŠ  červenc - srpen 2004
V Mateřské škole proběhla rekonstrukce topení, výměna oken, vnitřních rozvodů vody, odpadů a obnova sanitárního vybavení ve třech sociálních zařízeních, což dle uzavřených smluv činí Kč 1.217.569,50 Kč. Na akci jsme obdrželi dotaci z ministerstva financí ve výši Kč 1.000.000,-.
Oprava chodníků kolem příjezdové komunice  květen - červen 2004
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obnovila kryt silnice od návsi až po začátek obce. Obec se při této příležitosti rozhodla financovat pokládku nových obrubníků a opravu - nové vydláždění chodníků kolem této komunikace. Celá akce představuje investici v částce Kč 1.029.686.
Slavnostní otevření zrekonstruovaných cest  3.11.2003
Dne 3.11.2003 završila naše obec rekonstrukci místních komunikací slavnostním předáním těchto komunikací k užívání občanům. Slavnostního otevření se zúčastnil ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka, senátor Ing. Ivo Bárek, starosta města Vyškova, Rousínova, starostové obcí sdružení Drahanská vrchovina, zástupci firmy STRABAG a další hosté.
Starostka Olšan Dana Křížová všechny přítomné přivítala a zrekapitulovala investiční akce provedené v obci v roce 2003. Po malém pohoštění se hosté vydali na prohlídku všech zrekonstruovaných cest.
Závěrečná etapa rekonstrukce místních komunikací probíhala od srpna do října 2003. Na tuto akci jsme čerpali dotaci z Ministerstva financí ve výši 2.500.000 Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na 3.450.012,- Kč.
Rekonstrukce hřbitova  srpen - říjen 2003
Firma Polák provedla stavební úpravy vstupní brány na hřbitov a veřejného osvětlení na přístupové cestě. Náklady této rekonstrukce byly 112.365 Kč. Dotace z Programu obnovy venkova činily 60.000,- Kč.
Obnova návsi  srpen - říjen 2003
Dokončení úprav po staré čekárně zajišťovala firma Strabag a.s. Kamenické práce kolem kapličky provedli místní občané - J. Valehrach a M. Sotolář. Celkové náklady dosáhly 130.026 Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci 60.000 Kč
Rekonstrukce školní jídelny MŠ  červenec - srpen 2003
Z důvodů dodržení nových hygienických norem byly ve školní jídelně dobudovány jednotlivé přípravny, oddělený prostor pro výdej stravy cizím strávníkům a úklidová komora. Náklady byly provádějící firmou Ing. Tinka vyčísleny na 124.750,- Kč
Rekonstrukce návsi + další úpravy  říjen - listopad 2002
Firma Strabag a.s. provedla v rámci stavebních prací v obci část plánované rekonstrukce návsi. Byl opraven kryt vozovky na části parkoviště a zřízena nová autobusová zastávka v hodnotě 101.535,-Kč. Cena projektové dokumentace byla 5.750,- Kč. Nová autobusová čekárna slouží lidem od 11.11.2002. Na tuto akci jsme měli přislíbenou dotaci z Programu obnovy venkova, jenže z důvodu povodní v letošním roce byla dotace zrušena.
Na základě dalších smluv zhotovila fy Strabag chodník v ulici k rybníku v ceně 73.573,50 Kč.
Rekonstrukce místních komunikací   červenec - říjen 2002
Od začátku roku jsme připravovali velkou investiční akci - "Rekonstrukce místní komunikace", která byla projekčně rozdělena na 4 osy - místní komunikace. Před zahájením staveních prací dokončila fy Algon z Chebu gabionovou zídku podél osy 2 v hodnotě 178.101,- Kč. Rekonstrukci prováděla fy Strabag a.s. Brno, které jsme uhradili dle smlouvy 4.228.955,60 Kč. Na tuto akci jsme obdrželi s podporou poslance Mgr. B. Sobotky dotaci od Ministerstva dopravy a spojů ve výši 4.000.000,- Kč, zbytek jsme hradili z vlastních zdrojů.
Cena projektové dokumentace včetně zaměření - 65.000,- Kč
Celkové náklady na akci (včetně poplatků, hydrotechnického výpočtu, stavebního dozoru) - 4.544.856,60 Kč.
Úpravy ve školní jídelně   červenec 2002
Z důvodů splnění nových hygienických norem byla provedena ve školní jídelně první část nutných úprav - rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance ŠJ a šatny pro učitelky, za což jsme firmě Ing. Tinka z Pozořic uhradili 70.413,- Kč.
Rekonstrukce místních komunikací   červenec - říjen 2001
Firma STRABAG ČR a.s. provedla rekonstrukci místní komunikace od návsi k Lípě a části místní komunikace okolo Chelíkového.
Cena rekonstrukce úseku k Lípě - 1.247.885,- Kč
Cena rekonstrukce úseku okolo Chelíkového - 555.607,- Kč
Rekonstrukce opěrných zídek místních komunikací   listopad - prosinec 2000
Firma ALGON PLUS, a.s. provedla rekonstrukci několika úseků opěrných zídek podél místní komunikace od návsi k Lípě a okolo Chelíkového. Zídky byly již v havarijním stavu. Nové zídky jsou vystavěny z gabionových stavebních konstrukcí.
Cena rekonstrukce  - 788.012,- Kč (bez DPH)
Budování obce   2000
Obec provedla několik drobných investičních a rekonstrukčních prací:
Vodovodní přípojka na hřbitov - cena 40.000,- Kč
Nátěr střechy MŠ - cena 53.000,- Kč
Nátěr střechy a rýn na požární zbrojnici - cena 16.000,- Kč
Veřejně prospěšné práce   2000
Obec zaměstnávala v létě 2000 dva pracovníky - Vlastimila Štukavce a Jana Ševčíka na veřejně prospěšných pracích. Byly provedeny nátěry sloupů veřejného osvětlení, sloupů rozhlasu, čekárny, vývěsních skříněk, plakátovacích ploch. Pracovníci dále opravili schody k lípě, uklidili hřbitov, parkoviště, místní komunikace a park.
Zpracování dokumentace obce   2000
Pořízení urbanistické studie obce - cena 236.000,- Kč
Plynofikace obce II. etapa   duben - září 1999
V roce 1999 pokračovala akce plynofikace obce. Výkopové práce a podsyp prováděli sami občané, aby se dosáhlo snížení celkových nákladů. Odborné práce prováděla firma Quantum Vyškov. Celková cena za plynofikaci obce 3.699.932,- Kč. Půjčku ve výši 2.000.000,- Kč poskytla obci v prosinci 1998 Česká spořitelna Vyškov. Tuto půjčku bude obec splácet až do roku 2006. Další prostředky jsme získali prodejem hlasovacích práv k akciím JME a JMP. Na brigádnických hodinách občanů jsme ušetřili oproti původním rozpočtům 870.000,- Kč.
Současně s plynofikací obce proběhla také plynofikace Mateřské školy.
Plynofikace obce I. etapa   1998
V roce 1998 bylo provedeno položení hlavního potrubí od Habrovan a v některých částech obce (ulice Záhrádková, Močáry, přes náves, ulice k rybníku). Část výkopových prací byla provedena občany a to buď ručně nebo pomocí bagru, který sami hradili. Odborné práce prováděla firma Quantum. Stavební dozor měl pan Dundálek Martin.
Současně s plynofikací probíhala pokládka potrubí VaK Vyškov a rozvodů Telecomu. V některých úsecích byla kladem dohoda všech firem, které prováděly pokládku společně do jednoho výkopu.


Poslední aktualizace: 07.01.2012 Nahoru