OLŠANY V DATECH  

Časová posloupnost vývoje Olšan

6.5.1691 První zmínka o sňatku občana z Olšan (matrika 12802 farnosti Luleč - díl sňatky, strana 187 - "Jakub Schubert z Nemojan a Anna dcera Jan Novotný ex pago Olšan"
1713 Letopočet na pečeti Olšan
1754 V obci je 28 domů
1791 V obci je 39 domů a 253 obyvatel
1834 V obci je 49 domů a 342 obyvatel
1867 Otevřeny první kamenné lomy ve "Žlebě"
1876 Postavena rozhledna na Červeném vrchu
1877 Vystavěna škola v Olšanech
1886 Vystavěna kaplička sv. Jana Křtitele
1891 Olšanská škola přebudována na dvojtřídku
1903 Založen Sokol
1905 Založen hasičský sbor
1907 Založen odbor Národní jednoty
1910 V obci je 102 domů a 538 obyvatel
1911 Založena sociálně demokratická strana
1918 Opravena rozhledna na Červeném vrchu pro vojenské účely
1921 Založena komunistická strana
1923 Vzniká obecní knihovna sloučením spolkových knihoven
listopad 1924 Dostavěn olšanský hřbitov v lese
1926 Postavena nová rozhledna na Červeném vrchu
1927 Provedena elektrifikace
1928 Začal jezdit autobus na trati Olšany, Habrovany, Královopolské Vážany a Rousínov
1930 V obci je 124 domů a 540 obyvatel
1931 Zbudováno přírodní koupaliště na pozemku Ferdinanda Myslína, které mělo přes 700 m2
1939 Obnovena rozhledna na Červeném vrchu
27.4.1945 Osvobozena obec Olšany
1949 Zahájen provoz olšanského vodovodu
1950 Založeno JZD
1.9.1950 Otevřena mateřská škola v Olšanech
1958 Zahájena stavba kravína
1960 Přidružení obce Olšany k obci Habrovany
1961 V obci je 497 obyvatel
1962 Dokončena kanalizace v "Ulici"
1968 Dokončena stavba vodní nádrže nad obcí
1969 Upraven tok Olšanského potoka
1971 V obci je 476 obyvatel
1972 Zahájena stavba prodejny Jednoty
1976 Zahájena přístavba školy (dokončeno 1978)
1977 Zrušena jednotřídka ZŠ
1980 V obci je 442 obyvatel
1981 Zahájena stavba vodovodu a vodojemu pro přivedení vody z Opatovické přehrady
1990 Opětné osamostatnění obce Olšany oddělením od Habrovan
1991 V obci je 438 obyvatel
1993 Zakoupen původní kravín fy Poulain s.r.o. (Bolek Polívka) a započata přestavba na farmu
1998 Rekonstrukce olšanského vodovodu
1999 Přistavěn hotel "U krále" k areálu farmy Bolka Polívky
2001 Rekonstrukce místní komunikace od návsi k lípě
2001 V obci je 437 obyvatel
2002 Rekonstrukce místní komunikace a návsi včetně nové autobusové zastávky
2003 Rekonstrukce místní komunikace na kopci a MK kolem domu č.p. 57 (Chelík)
2003 Rekonstrukce školní jídelny MŠ; obnova návsi - zídky před kapličkou; prodloužení osvětlení ke hřbitovu
2004 Nový asfaltový povrch silnice III. třídy do Olšan včetně přilehlého chodníku; rekonstrukce topení v budově MŠ a výměna oken; úprava hřiště nad rybníkem
2004 Obnovení účelové komunikace na chatovou oblast Bolševik
2005 Rekonstrukce MŠ - nová podezdívka a fasáda, Hodiny s teploměrem na fasádě MŠ; rekonstrukce víceúčelové budovy - sociální zařízení a rozvody a okna
2005 Oprava vodní nádrže firmou Strabag Brno, částečně i z dotace SFŽP (viz. "rozvoj obce")
2005 V obci je 459 obyvatel (k 31.12.2005)
2006 Rekonstrukce MŠ - střecha; úprava dvoru školy - výsadba a herní prvky pro děti; rekonstrukce víceúčelové budovy - nová fasáda a střecha; rekonstrukce hřbitova - nové soklové zídky a nové kolumbárium
2006 Rekonstrukce památníků obětem I. a II. světové války
2007 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a jeho prodloužení až k hřišti nad rybníkem (dotace MF ČR 700 tis. Kč).
2007 Rekonstrukce parčíku - zbudování schodiště, chodníčky, nová sadová úprava (dotace Jihomoravského kraje 158 tis. Kč).
2007 Započala příprava územního plánu obce, který byl schválen 20. 8. 2010 (dotace Jihomoravského kraje 200 tis. Kč obdržená v r. 2009).
2007 Byly vytvořeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dotace Úřadu práce 141,9 tis. Kč).
2007 V obci je 476 obyvatel (k 31.12.2007).
2008 Zbudování vyššího oplocení hřiště nad rybníkem (dotace Jihomoravského kraje 30 tis. Kč).
2008 Zbudování kamenného schodiště a úprava chodníčku do horní části obce k domu č.p. 26 (dotace Jihomoravského kraje 130 tis. Kč).
2008 Oprava havarijního stavu okraje vozovky na Kamenné u domu p. Nezbedy, pokládka dlažby do vjezdu k požární zbrojnici, nová dlažba na schodišti a v patře Mateřské školy, výměna odpadů, elektroinstalace a pokládka nové dlažby ve školní jídelně Mateřské školy.
2008 Byla vydána brožura „Studánky v okolí obce Olšany“, na kterou jsme získali grant o.s. Barvínek ve výši 20 tis. Kč. Rovněž byly instalovány označníky k Parašutistické studánce a Milušce.
2008 Od Tělovýchovné jednoty Habrovany získala obec parcelu č. 202/1 - hřiště na Močárech, a to za příspěvek na opravu hřiště v Habrovanech ve výši 400.000 Kč.
2008 Byly vytvořeny pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dotace Úřadu práce 128 tis. Kč).
2009 Stárci připravili akci „Hody Olšany 2009“ (dotace Jihomoravského kraje 25 tis. Kč).
2009 Proběhla akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ - pokládka nové dlažby chodníku na levé straně cesty až k domu č.p. 117, na pravé straně cesty položeny nové obrubníky, vstupy do domů a vjezdy vydlážděny kostkami, meziprostor zpevněn asfaltovým recyklátem (dotace Jihomoravského kraje 160 tis. Kč).
2009 Nakoupena výpočetní technika ke zřízení pracoviště Czech Pointu - kontaktní místo (dotace Ministerstva vnitra ČR 79,2 tis. Kč)
2009 Na dofinancování akce „Olšany - rekonstrukce chodníku“ a opravu opěrných zídek pod místní komunikací jsme získala obec prostředky ve výši 1.100 tis. Kč od firmy Admirál Global Betting a.s. Komořany. I. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“ byla předána v březnu r. 2010. Byly zpevněny gabiony kolem jednosměrné komunikace u domu č.p. 57.
2009 V druhé polovině roku započala příprava dokumentace pro stavební řízení na akci „Olšany kanalizace“ (dotace Jihomoravského kraje 500 tis. Kč).
2009 V závěru roku započaly práce za víceúčelovou budovou, aby zde vznikla plocha pro skladování materiálu a další využití, práce dokončeny na jaře 2010.
2009 Byly vytvořeny pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dotace Úřadu práce 257,2 tis. Kč), zaměstnávali jsme i občany na veřejnou službu (dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu pojistného 0,8 tis. Kč).
2009 Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce si pořídili nové plovoucí čerpadlo a pneumatiky na cisternu (dotace Jihomoravského kraje 30 tis. Kč)
2009 Přípravu studie na výstavbu „víceúčelového areálu“ na Močárech, rozmístění hřišť, zázemí, plochy pro kulturní akce jsme průběžně i v roce 2010 konzultovali s členy SK a dalšími zájemci o sportovní dění v obci.
2010 Dokončena II. etapa akce „Stabilizace opěrných zdí Olšany“, firma SASTA zpevnila opěrné zdi pod místní komunikací k lípě. Stavbu z velké části hrazena z prostředků poskytnutých firmou Admirál Global Betting a.s. ve výši 2.000 tis. Kč. Nosnost projíždějících vozidel může být až 20 tun.
2010 Vystavěno parkoviště před obecním úřadem, kde vznikly 4 nová parkovací stání a 1 pro imobilní občany (dotace Jihomoravského kraje ve výši 128 tis. Kč)
2010 Stárky připravily akci „Hody Olšany 2010“ (dotace Jihomoravského kraje 10 tis. Kč)
2010 V září proběhla oslava 60. výročí otevření Mateřské školy Olšany. Obec jako zřizovatel této instituce pomohla škole získat mimořádnou dotaci ve výši 30 tis. Kč na zhotovení publikace o historii školy v obci a stejnou částku i na vybavení školy, a to od Jihomoravského kraje.
2010 V září proběhla úprava asfaltového povrchu na místní komunikaci od domu č.p. 57 po konec gabionové stěny pod touto cestou.
2010 Byla schválena dotace na vybavení jednotky JSDHO ve výši 34 tis. Kč.
Rovněž byl schválen převod části komunikace III. tř. z majetku kraje na obec Olšany, a to v úseku od pohostinství na návsi k víceúčelové budově.
2010 Opět obec zaměstnávala dva pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce (dotace Úřadu práce 192 tis. Kč) a občany na veřejnou službu (dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na krytí pojistného 1,6 tis. Kč).
2010 Jihomoravský kraj daroval obci část silnice III/37930, a to od návsi k víceúčelové budově
2010 V obci je 529 obyvatel (k 30.8.2010) a 228 domů. Počet nezaměstnaných 36 (duben 2010)
2011 AVZO Kutná Hora darovala obci pozemek a sklep na návsi st. parcela č. 25
2011 Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu, zbudování boxu pro kontejnery
2011 Stavba víceúčelového areálu na původním hřišti Na močárech - multifunkční hřiště s umělým povrchem, nová prodejna potravin, parkoviště, chodník, dětské hřiště
2011 V obci je 536 obyvatel (k 31.12.2011) a 232 domů. Počet nezaměstnaných 25 (prosinec 2011)
2012 Dobudování víceúčelového areálu Na Močárech - kombinované hřiště s umělým povrchem, sklad, posezení, úprava prostranství včetně výsadby
2012 Zbudování stoky "H" kanalizace v části Olšanské vinohrady
2012 Budování šatlavy na návsi
2012 Na autobusové zastávce byla umístěna mapa obce "Po stopách Dědictví", kterou pořídila Farma B. Polívky
2013 Příprava projektové dokumentace pro stavební řízení na akci Olšany kanalizace; uzavřena smlouva na inženýrskou činnost (SFŽP vyňalo naši žádost ze zásobníku projektů)
2013 Pracovníci obce zajišťují údržbu veřejného prostranství obce, hřbitova - údržba kolumbárií, márnice
2013 Byla vyčištěna zadní část vodní nádrže a z důvodu havarijního stavu bylo potřeba opravit jeden přítok
2013 V červnu obec oslavila výročí 300. let od založení obce. Ve dnech 22. - 23.6. probíhal bohatý kulturní a sportovní program pro veřejnost. Byly pořízeny nové propagační předměty - obrazová publikace o obci, pexeso, hrníček, propiska
2013 Na Farmě B. Polívky probíhalo v červenci natáčení filmu Dědictví 2
2013 Farma B. Polívky je v insolventním řízení, takže obec nemůže řešit výkup pozemků pod Zahrádkovou cestou nebo obnovu účelové komunikace za tenisovými kurty
2014 V obci je 570 obyvatel (z toho 8 cizinců) a 245 domů
2014 V říjnu zahájeny práce v rámci realizace akce Olšany – kanalizace firmou ČAK s.r.o. Kroměříž
2015 Dokončení akce Olšany – kanalizace. Od října se mohli občané napojit na zbudovanou kanalizaci v obci. Celkové náklady činily 47,919 mil. Kč, Obec na akci obdržela dotaci Jihomoravského kraje ve výši 1,599 mil. Kč a ze SFŽP a FS dotaci ve výši 28,776 mil. Kč.
2016 Pořízení studie na výstavbu nového sálu s tělocvičnou v obci v rámci víceúčelového areálu. Občané následně doporučili odkoupit současný sál na návsi, což proběhlo v listopadu.
2016 Vedle dětského hřiště byla postavena parkourová dráha pro starší děti a mládež.
2017 V obci je hlášeno 582 obyvatel (k 1. lednu)
2017 Bylo rozhodnuto, že obec postaví nový kulturní dům na návsi. Byla vybrána projekční firma. Na zhotovení dokumentace pro stavební řízení jsme obdrželi dotaci Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč.
2017 Opraven povrch vozovky u autobusové zastávky a propustek u pomníku padlých.
2017 V rámci dotace svazku Rakovec pořízeny kompostéry pro občany.
2017 Inventář víceúčelového hřiště doplněn o pingpongový stůl.
2017 V listopadu dokončena oprava břehů vodní nádrže, kameny uloženy do betonového lože.
2018 V obci je hlášeno 578 obyvatel (k 1. lednu)
   
   
   
   


Poslední aktualizace: 25.04.2018 Nahoru