Vyhláška č. 1/2000 Obce Olšany
o chovu a držení zvířat

Obecní zastupitelstvo obce Olšany schválilo dne 22. 3. 2000 v souladu s ust. § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1 - Obecná ustanovení

1/ Tato vyhláška upravuje chov a držení zvířat na území obce Olšany.

2/ Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické i právnické osoby, které na území obce Olšany chovají nebo mají v držení zvířata (dále jen chovatelé).

3/ Podmínky chovu zvířat dle této vyhlášky se týkají:

Zvířetem v zájmovém chovu je takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě.
Zvířetem v lidské péči je zvíře, jež je přímo závislé na bezprostřední péči člověka.

Čl. 2 - Podmínky chovu zvířat

 1. Chovat jakékoliv zvíře je povoleno, s vyjímkami uvedenými v dalších článcích této vyhlášky, jen pokud chov nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech a na veřených prostranstvích, neobtěžuje obyvatele. Chov nebo držení nebezpečných druhů zvířat podléhá souhlasu Okresní veterinární správy.
 2. Chovatelé jsou povinni při chovu zvířat, a to i přechodném, důsledně se řídit pravidly veterinární péče a vytvářet optimální podmínky z hlediska životního prostředí, ošetřování a výživy, popř. i plemenitby zvířat, k zajištění jejich dobrého zdravotního stavu. Zvířatům musí být poskytnuta veterinární péče a v nutném případě bezbolestné utracení. U chovu zvířat zvláště chráněných dle zákona je třeba povolení orgánu ochrany přírody.
 3. Každý chovatel musí provést taková opatření, aby zabránil úniku zvířat na cizí pozemky. Je zakázáno ponechávat zvířata volně pobíhat na veřejném prostranství. Ja zakázán přístup zvířat na dětská hřiště, hřbitov a je zakázáno koupání zvířat ve vodní nádrži.
 4. Chovatel, který nekontrolováním zaviní, že je zvíře kryto a nemá zájem o jeho mláďata, je povinen zabránit rozmnožení zásahem veterinárního lékaře.
 5. Týrání, bezdůvodné usmrcení, opuštění a vyhnání zvířete s úmyslem se ho zbavit je zakázáno a podle zákona na ochranu zvířat proti týrání postihováno, pokud nejde o trestný čin.

Čl. 3 - Chování psů, koček a jiných domácích zvířat

1/ Držitel (chovatel) zvířete je povinen:

2/ Chovatel (držitel) psa je povinen:

Čl. 4 - Chov hospodářských zvířat

 1. Vybudovaná chovná zařízení zvířat v zájmovém chovu, kožešinových zvířat a hospodářských zvířat musí odpovídat příslušným ustanovením stavebního zákona. Veškeré odpady musí být řádně zachyceny a zneškodněny. Jímky, hnojiště, vodní kaliště musí být vodotěsné a kryté a umístěné v dostatečné vzdálenosti od zdrojů pitné vody.
 2. Objekty a zařízení určená k chovu je chovatel povinen udržovat v čistotě a v souladu s platnými právními předpisy, zejména veterinárními, hygienickými a ochrany životního prostředí. Chovatel je povinen soustavně se starat o účinné ničení škodlivých hlodavců a hmyzu v těchto objektech.

Čl. 5 - Ustanovení společná

 1. Nález živého zvířete na veřejném prostranství, jehož volný pohyb tato vyhláška zakazuje, je nutné neodkladně ohlásit obecnímu úřadu v Olšanech. Odchyt zvířat toulavých a volně pobíhajících provádějí pověřené právnické nebo fyzické osoby.
 2. Uhynutí a nález uhynulého zvířete je povinen majitel nebo nálezce hlásit neprodleně Okresní veterinární správě ve Vyškově. Likvidaci zvířat provádí veterinární asanační ústav.

Čl. 6 - Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších platných předpisů, zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších platných předpisů, příp. dle zvláštního zákona.

Čl. 7 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 10. 4. 2000.

 

V Olšanech dne 24. 3. 2000

 

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: