Vyhláška č. 2/96 obce Olšany
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Olšany schválilo dne 6. 9. 1996 v souladu s ust. § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I. Základní ustanovení

Čl. l

Obec Olšany vybírá tyto poplatky:

 1. poplatek ze psů
 2. poplatek za užívání veřejného prostranství
 3. poplatek ze vstupného

Čl. 2

Správu uvedených poplatků vykonává zdejší obecní úřad a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II. Poplatek ze psů

Čl. 3

Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a má trvalé bydliště nebo sídlo v obci Olšany.

Čl. 4

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Vlastník psa je povinen obecnímu úřadu do 15 dnů ohlásit vznik poplatkové povinnosti.

Čl. 5

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni:

 1. psi, jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P
 2. psi, kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec
 3. psi, sloužící Policii a městské policii, psi speciálně cvičení, lovečtí psi, pokud mají příslušné osvědčení.

Čl. 6

Nárok na osvobození od poplatku je vlastník povinen prokázat vždy do 31. 1. příslušného kalendářního roku dokladem od oprávněné organizace.

Čl. 7

Sazba poplatku za každého psa činí 30,- Kč ročně. Poplatek se platí ročně v hotovosti nejpozději do 31. března příslušného roku.

Čl. 8

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne následujícího měsíce po dni, kdy poplatková povinnost vznikla - za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 10,- Kč.

Čl. 9

Povinnost platit poplatek a oznamovat další skutečnosti je majitel povinen činit bez vyzvání.

Čl. 10

Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrací, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 11

Obecní úřad vydá vlastníkům psů známku pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Vlastníci jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů obecnímu úřadu.

Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 12

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce, potřeby tvorby filmových a televizních děl, atd.

Čl. 13

Za veřejné prostranství se podle této vyhlášky považují pozemky, které jsou ve správě obce nebo jiných správců a slouží veřejnému užívání podle odpovídajícího určení. Jsou to zejména silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, veškerá veřejná zeleň, náves, parky, proluky, hřbitov, nezastavěná území určená pro občanskou vybavenost a jsou přístupné každému bez omezení. Údaje o tom, co je veřejným prostranstvím, jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Čl. 14

Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství podle čl. 12.

Čl. 15

Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Současně je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 16

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.

Čl. 17

U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný v hotovosti předem před počátkem užívání, nejpozději na místě. V ostatních případech je splatný po ukončení užívání veřejného prostranství na účet správce poplatku nebo v hotovosti.

Čl. 18

Sazby poplatku činí:

 1. za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, vč. manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží atd., za krátkodobé používání na místě k tomuto účelu určeném za den 30,- Kč
 2. za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a materiálů, a to: - podél komunikací III. třídy a v prostoru návsi za l m2 a den 1,50 Kč - podél ostatních komunikací a na ostatních veřejných plochách za l m2 a den 1,- Kč. Stavebníkům rodinných domků může být na základě žádosti poplatek snížen až do 50 % výše poplatku uvedených v bodě b.
 3. za vyhrazení parkovacího místa pro nákladní automobily 300,- Kč měsičně
 4. za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí za den 50,- Kč. Dnem se rozumí jeden kalen. den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije. V ostatních případech - při mimořádných situacích stanoví výši poplatku obecní úřad.

Čl. 19

Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:

 1. uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
 2. osoby invalidní při vyhrazení trvalého parkovacího místa
 3. právnické osoby, které využívají veřejného prostranství po dohodě s obecním úřadem k umístění stavebního zařízení při stavbě a rekonstrukci inženýrských sítí.

Oddíl IV. Poplatek ze vstupného

Čl. 20

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 21

Poplatek ze sportovních akcí, kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely nebo jejichž pořadatelem je obecní úřad, se neplatí. Čl. 22 Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit obecnímu úřadu údaje potřebné ke stanovení poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu, místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu obecního úřadu poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

 

Čl. 23

Sazba poplatku činí 10 % z úhrné částky vybraného vstupného nebo bude stanovena paušální částkou po dohodě mezi obecním úřadem a pořadatelem konkrétní akce.

Čl. 24

Poplatník uhradí poplatek nejpozději do 5 dnů po uspořádání akce v hotovosti na obecním úřadě.

Oddíl V. Společná ustanovení

Čl. 25

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 26

Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. Dle zák. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších platných předpisů, je třeba současně s podáním žádosti zaplatit správní poplatek dle sazeníku část I. položka l.

Čl. 27

 1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit. /§ 47 odst. 2 zák. č. 337/1992 Sb./

Čl. 28

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 1/96 ze dne 16. 2. 1996.

Čl. 29

Vyhláška v tomto znění nabývá účinnosti dne 22. 9. 1996.

 

 

V Olšanech dne 6. 9. 1996

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany
 

Vyvěšeno dne: 7. 9. 1996 

Sejmuto dne: 21. 9. 1996

 

 
 

Seznam pozemků

Veřejným prostranstvím jsou dle vyhlášky č. 2/96 tyto pozemky:

 1. dle čl. 16 b/ podél komunikací III. třídy a v prostoru návsi - 730/1, 736/6, 736/4, 736/1, 27/1, 736/5, 153, 31/1, 46, 736/7, 736/2, 120

 2. dle čl. 16 b/ podél ostatních komunikací a na ostatních veřejných plochách - 184/2, 764/1, 765, 466/2, 466/28, 466/3, 90/1, 466/30, 184, 741, 752, 727, 736/3, 192/1, 724, 600/201, 600/291, 600/309, 600/200, 735, 600/64, 192/8, 733/2, 600/199, 600/198, 600/240, 600/196, 600/197, 730/2, 361/1, 2346/1, 361/2, 2346/3, 406/3, 419/2, 2346/2, 732/1, 457/1, 737/1, 737/2, 264/2, 264/1, 733/1, 307/1, 307/4, 312/1, 675.