Vyhláška č. 3/96 obce Olšany
o nakládání s odpady

Obecní zastupitelstvo obce Olšany na základě ust. § 14, 16, a 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 238/91 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 11. 10. 1996 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I. Předmět a účel vyhlášky

Čl. 1

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") upravuje nakládání s odpady na celém území obce Olšany, tj. při jeho shromažďování, třídění, svozu a zneškodňování.

Čl. 2

Vyhláška vymezuje povinnosti občanů a dále právnických i fyzických osob oprávněných k podnikatelské činnosti při nakládání s odpady v návaznosti na zákon č. 238/91 Sb.o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

Čl. 3

Vyhláška upravuje vzájemné vztahy obce a všech povinných osob při nakládání s odpady.

Čl. 4

Stanoví majetkové sankce za porušení povinností uložených vyhláškou i jinými obecně platnými předpisy a upravuje působnost kontrolních orgánů na úseku životního prostředí v souvislosti s nakládáním s odpady.

Oddíl II. Obecná ustanovení

Čl. 5

Tato vyhláška se vztahuje na celé území obce Olšany. Obec Olšany nemá žádnou skládku odpadu.

Čl. 6

Komunální odpad tvoří: Kód odpadu 
a)  Tuhý domovní odpad z domácností (provoz domácností) 91101 
b) Ostatní odpad z obcí podobný domovnímu odpadu (technická a občanská vybavenost, živnosti, doprava, rekreace, sport) 91102 
c) Odděleně vytříděný domovní odpad s obsahem škodlivin (oddělený sběr v domácnosti) např. obaly od barev, ředidla, zářivky, žárovky, televize, ledničky, plastové obaly, polystyren apod. 91103 
d) Objemný odpad z domácností (provoz domácností) 91301 
e) Ostatní objemný odpad z obcí (technická a občanská vybavenost, živnosti, doprava, rekreace, sport) 91302 
f) Uliční smetky (čištění komunikací)  91501 
g) Odpad ze zeleně (parky, sady, zahrady) 91701

Oddíl III. Povinnosti občanů a ostatních fyzických a právnických osob

Čl. 7

Obecné povinnosti 
Každý občan, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání má povinnost vznik odpadu omezovat a odstraňovat ho na vlastní náklady.

Čl. 8

Povinnosti občanů 

Občané jsou povinni: 

 1. ukládat tuhé domovní odpady do typizovaných sběrných odpadových nádob (popelnice, kontejnery)
 2. platit příspěvky na svoz a likvidaci domovního odpadu stanovené a.s. Respono, a to formou samolepících známek na každé čtvrtletí (r. 1997 - pololetí), které se prodávají na Obecním úřadě vždy jeden měsíc před započetím čtvrtletí (pololetí). Pro chatovou oblast Bolševik bude vždy v období duben - listopad přistaven kontejner u místního hřbitova. Vlastník domu (chaty), uhradí za likvidaci a zneškodnění odpadu 200,- Kč za rok, se splatností do 30. 4. daného roku. 
 3. ukládat objemný odpad do přistavených kontejnerů 
 4. prokázat, kam odpady ukládají, nebo jakým způsobem je zneškodňují.

Čl. 9

Povinnosti právnických a fyzických osob, oprávněných k podnikání 

 1. co nejvíce omezovat vznik odpadu 
 2. vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů 
 3. vzniklé odpady ze své činnosti shromažďovat utříděné dle druhů 
 4. využívat vzniklé odpady jako zdroj druhotných surovin nebo energie 
 5. nevyužitelné odpady ukládat pouze do nádob a na místa k tomu určená 
 6. zpracovat program odp. hospodářství původce ve smyslu ust. § 1, vyhl. č. 401/91 Sb.

Čl. 10

Společné povinnosti všech osob 

Při nakládání s odpady je každý povinen chránit zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Všichni jsou povinni ukládat odpady pouze do nádob a na místa k tomu určená.

Čl. 11

Povinnosti obce 

Obec jako původce komunálního odpadu plní tyto povinnosti: 

Oddíl IV. Zásady nakládání s tuhým domovním odpadem

Čl. 12

Svoz a zneškodňování domovního odpadu zajišťuje Obecní úřad Olšany prostřednictvím firmy Respono a.s. Vyškov, Smetanovo nábřeží 37. Na svoz a nakládání s odpady platí občané stanovené příspěvky.

Čl. 13

Ke shromažďování tuhého domovního odpadu (TDO) slouží sběrné odpadové nádoby, kterými jsou: 

Čl. 14

Druhotné suroviny vytříděné z domovního odpadu - sklo je možno ukládat do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny u obchodu.

Čl. 15

Odpadové nádoby 110 l (popelnice) jsou vyváženy jen v případě, že jsou označeny poplatkovou známkou.

Čl. 16

Tuhý domovní odpad se do sběrných nádob ukládá tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a stanovišť odpadových nádob. Dojde-li přesto ke znečištění, je povinen znečištění odstranit ten, kdo ho způsobil.

Čl. 17

Při shromažďování domovního odpadu ve sběrných nádobách nesmí docházet k obtěžování občanů hlukem, zejména v době od 22.00 hod. večerní do 6.00 hodin ranní, zápachem z nedostatečně uzavřených nádob, prachem z ukládaného popela apod.

Čl. 18

V době, kdy nejsou popelnice určeny k vyvážení, musí být umístěny na pozemku nebo v objektu vlastníka. Pokud to není možné, lze po dohodě umístit sběrnou nádobu na veřejném pozemku, vždy však co nejblíže nemovitosti vlastníka. V den svozu musí být popelnice umístěna co nejblíže komunikace a označena poplatkovou známkou umístěnou tak, aby byla viditelná z vozovky.

Čl. 19

Odvoz tuhého domovního odpadu je prováděn v určený den svozu sběrovým vozidlem lx týdně od 1. 1. - 30. 4. a od 1. 10. - 31. 12. daného roku, lx za 14 dnů v období od 1. 5. - 30. 9. daného roku.

Čl. 20

Zakazuje se: 

 1. odkládat odpad mimo sběrné nádoby 
 2. odkládat do nádob jiné druhy odpadu, než pro které jsou určeny. Zejména je zakázáno dávat do sběrných nádob odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. žhavý popel, odpady výbušné, samozápalné, silně zapáchající, odpady, které při styku s vodou reagují vývinem tepla nebo plynu, hořlaviny I. tř. nebezpečnosti, tlakové nádoby, odpady tekuté, radioaktivní, toxické, velkoobjemové kusy a další odpad jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, trávu, vánoční stromky, apod. 
 3. využívat sběrných nádob k jinému účelu než k ukládání TDO. 
 4. do sběrných nádob pro vybrané druhy odpadu ukládat jiné druhy odpadu, než pro které jsou určeny.

Oddíl V. Zásady nakládání s odpady ze živností

Čl. 21

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny: 

 1. ukládat odpad podobný domovnímu odpadu do typizovaných sběrných nádob 
 2. na odvoz a likvidaci tohoto odpadu mít uzavřenou smlouvu s firmou oprávněnou ke svozu a likvidaci odpadu.

Oddíl VI. Zásady nakládání s objemným odpadem z domácností

Čl. 22

Pro svoz a likvidaci objemného odpadu z domácností bude v obci přistavený kontejner, kam bude možné odložit odpad, který nelze uložit do běžných sběrných nádob. O přistavení kontejneru budou občané včas informováni místním rozhlasem a na vývěsce obce.

Čl. 23

Odděleně bude prováděn svoz železného šrotu.

Oddíl VII. Zásady nakládání s jiným než komunálním odpadem

Čl. 24

Právnické a fyzické osoby, které produkují na území obce jiný, než komunální odpad (viz katalog odpadů), jsou povinni v případě jeho nevyužitelnosti zajistit jeho likvidaci ve smyslu zákona č. 238/91 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25

Odpady ze septiků a žump lze po dohodě s a. s. Vodovody a kanalizace Vyškov likvidovat v čistírně odpadních vod.

Oddíl VIII. Majetkové sankce

Čl. 26

Právnických a fyzických osob - podnikatelů 

 1. Příslušný orgán státní správy může uložit pokutu ve výši 10 000,- Kč až 300 000 Kč právnické či fyzické osobě oprávněné k podnikání, která m.j.: 
  1. nemá zpracovaný program odpadového hospodářství, případně tento program neplní 
  2. nezabezpečí shromažďování odpadů vytříděných podle druhu, nebo nezabezpečí odpady před jejich odcizením nebo jiným únikem 
  3. nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů. 
 2. Obec Olšany může uložit pokutu právnické osobě a podnikateli až do výše 100 000,- Kč, podle § 48 zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poruší-li při výkonu podnikatelské činnosti tuto vyhlášku.

Čl. 27

Občanů 

Při uplatňování odpovědnosti a ukládání sankcí se postupuje podle správního řádu a zákona o přestupcích. Přestupky občanů projednává přestupková komise. Při posuzování odpovědnosti za přestupek a při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti přestupku zejména z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí, popř. k míře jejich poškození.

Oddíl IX. Kontrolní orgány

Čl. 28

Kontrolu právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání při nakládání s odpady provádí: 

Čl. 29 

Kontrolní orgány jsou oprávněny v nezbytně nutném rozsahu vstupovat na cizí pozemky nebo do cizích objektů užívaných k podnikatelské činnosti a vyžadovat od právnických a fyzických osob, včetně občanů údaje o nakládání s odpady a příslušné doklady. Kontrolní orgány jsou před vstupem povinny uvědomit provozovatele těchto objektů.

Čl. 30

Při zjištění nepovolené skládky bude s majitelem, případně uživatelem nemovitosti zahájeno správní řízení. Pokud nebude do skončení správního řízení zjištěn původce, je povinen majitel, příp. uživatel nemovitosti skládku odstranit ve stanovené lhůtě.

Čl. 31

Pokud tak majitel nemovitosti neučiní, může tak učinit sama obec na jeho náklady. V případě pozdějšího zjištění původce nepovolené skládky není dotčeno právo majitele nemovitosti vymáhat náhradu nákladů a škody po původci nepovolené skládky.

Oddíl X. Závěrečná ustanovení

Čl. 32

Vydáním této vyhlášky nejsou omezeny a jinak dotčeny působnosti a pravomoci ostatních orgánů státní správy v oblasti nakládání s odpady.

Čl. 33

Vyhláška v tomto znění nabývá účinnosti dne 1. 11. 1996.

 

V Olšanech 11. 10. 1996

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

Vyvěšeno dne: 14. 10. 1996

Sejmuto dne: 28. 10. 1996