Vyhláška č. 1/98 obce Olšany
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Olšany schválilo dne 13. 2. 1998 v souladu s ust. § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I. Základní ustanovení

 1. Obec Olšany vybírá tento místní poplatek - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
 2. Správu uvedeného poplatku vykonává zdejší obecní úřad a při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Oddíl II. Předmět poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.

Oddíl III. Poplatník

Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Oddíl IV. Oznamovací povinnost

Oznamovací povinost je splněna podáním žádosti o udělení povolení k provozování výherního hracího přístroje v rámci správního řízení.

Oddíl V. Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000 Kč.

Oddíl VI. Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne podání žádosti o udělení povolení k provozování výherního hracího přístroje.

Oddíl VII. Závěrečná ustanovení

 1. Nebude-li poplatek zaplacený včas, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený poplatek až o 50 %.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit. (§ 47 odst. 2 zák. č. 337/1992 Sb.)
 4. Vyhláška v tomto znění nabývá účinnosti dne 1. 4. 1998.

 

V Olšanech dne 10. 2. 1998

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

Vyvěšeno dne 16. 2. 1998

 Sejmuto dne 3. 3. 1998