Vyhláška č. 2/98 obce Olšany
o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem

Obecní zastupitelstvo obce Olšany se usneslo podle § 36 odst. 1 písm f/ zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 12. 6. 1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 - Závaznost vyhlášky

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem obce Olšany.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.

Čl. 2 - Základní pojmy

 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.
 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
 4. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Čl. 3 - Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
  1. sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady
  2. mobilní kontejnery na biodpad a velkoobjemový odpad - jsou přistavovány dle potřeby v jarních a podzimních měsících - slouží k ukládání biodpadu a velkoobjemového odpadu z domácnosti
  3. kontejnery /např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery/ na tříděný odpad - sklo
  4. sběrné středisko odpadů - Vyškov, Brněnská 15A nebo Slavkov, Zlatá Hora 1469
  5. mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu - lze odložit následující odpady např. obalový materiál znečištěný, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný org. škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, monočlánky, televizory, popř. pneumatiky. Bude přistaven 2x ročně v jarních a podzimních měsících. V roce 1998 proběhne sběr nebezpečného odpadu jen jednou, a to 22. 8. 1998. Do nádob a zařízení uvedených pod písm. a/, b/, c/ nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu. Rovněž zde nelze ukládat inertní materiál, tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zeminu. O přistavení mobilních kontejnerů budou občané včas informování způsobem v místě obvyklým. Odděleně bude prováděn sběr železného šrotu. 2. Původci, kteří produkují odpad podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí (Respono a.s. Vyškov).

Čl. 4 - Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku v Kozlanech. Tímto se nevylučuje možnost zajistit se odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládce vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Čl. 5 - Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova

Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán do sběrných nádob a poté ukládán na skládku. Pracovníci Správy a údržby silnic si sami zajistí odvoz tohoto odpadu. Biodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do mobilního kontejneru. Ostatní odpad ze hřbitova je ukládán do sběrné nádoby umístěné před tímto zařízením.

Čl. 6 - Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Musí udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob. V den svozu musí sběrnou nádobu (popelnici) umístit co nejblíže komunikace a označit ji poplatkovou známkou tak, aby byla viditelná z vozovky.
 2. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží takto: 
  1. Dokladem o zaplacení minimálně 6 svozů za rok (trvale bydlící vlastníci nemovitostí), 2 svozy majitelé rekreačních objektů. 
  2. Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skládku (nejméně 250 kg za rok na osobu).
 3. Fyzické osoby jsou povinny provádět úhradu ceny za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu obci.

Čl. 7 - Povinnosti oprávněné osoby (Respono a.s. Vyškov)

 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady. 
 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (od 1. 1. - 30. 4. a od 1. 10. - 31. 12. 1x týdně, od 1. 5. - 30. 9. 1x za 14 dní). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny. 
 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 
 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 
 5. V případě neuskutečnění svozu pod vlivem nepředvídaných okolností zajistí oprávněná osoba náhradní svoz.

Čl. 8 - Sankce

Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Čl. 9 - Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu

 1. Ceny za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby ve výši, která je v souladu s ust. § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena obecním zastupitelstvem za 1 svoz nádoby na odpad (popelnice). Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle § 10 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 
 2. Pro chatovou oblast Bolševik bude vždy v období duben - listopad přistaven kontejner u místního hřbitova. Vlastník chaty (domu) uhradí za svoz a zneškodnění odpadu 200,- Kč za rok, se splatností do 30. 4. daného roku.

Čl. 10 - Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí komise životního prostředí obce Olšany.

Čl. 11 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 3/96 obce Olšany o nakládání s odpady, ze dne 11. 10. 1996.

Čl. 12 - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 30. 6. 1998.

 

 

V Olšanech dne 2. 6. 1998 

 
   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

 

Vyvěšeno dne: 13. 6. 1998

Sejmuto dne: 28. 6. 1998