Vyhláška č. 3/98 obce Olšany,
kterou se mění vyhláška č. 1/98,
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Olšany schválilo dne 18. 9. 1998 v souladu s ust. § 14, 16 a 36 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, která mění vyhlášku č. 1/98, o místních poplatcích:

Mění se:

oddíl V. Sazba poplatku,

který zní takto:

"Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 3.000 Kč."

 

Vyhláška v tomto znění nabývá účinnosti 1. 1. 1999.

 

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

 

Vyvěšeno dne 22. 9. 1998

Sejmuto dne 7. 10. 1998