Vyhláška č. 1/99 obce Olšany,
kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 2/96 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Olšany schválilo dne 15. 12. 1999 v souladu s ust. § 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/96 o místních poplatcích:

1. Mění se:

 1. číslování vybíraných poplatků v oddílu I. Základní ustanovení, v čl. I vyhl. č. 2/96 takto: 
 2. číslování oddílu a článků ve vyhlášce č. 2/96 takto:

2. Doplňuje se:

 1. V oddíle I. Základní ustanovení se v čl. 1 doplňuje bod "b/ poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt" a bod "e/ poplatek z ubytovací kapacity".
 2. Oddíl III. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, jehož text zní takto:
 3. Čl. 12 

  Poplatek se vybírá za přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

  Čl. 13 

  Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 12 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.

  Čl. 14 

  Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování za úplatu poskytla (dále jen "ubytovatel"). Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.

  Čl. 15 

  Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti nebo od účinnosti vyhlášky. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

  Čl. 16 

  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí: za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 8,- Kč. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

  Čl. 17 

  Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají: 

  1. osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci 
  2. osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů 
  3. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

  Čl. 18 

  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (popřípadě jej odvede v hotovosti do pokladny správce) čtvrtletně, nejpozději do posledního dne čtvrtletí.

 4. Oddíl VI. Poplatek z ubytovací kapacity, jehož text zní takto:
 5. Čl. 32 

  Poplatek se vybírá za využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

  Čl. 33 

  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření.

  Čl. 34 

  Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti nebo od účinnosti vyhlášky. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

  Čl. 35 

  Poplatek z ubytovací kapacity činí: za každé využité lůžko a den 2,- Kč.

  Čl. 36 

  Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá: 

  1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků 
  2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření 
  3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení 
  4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

  Čl. 37 

  Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

   

Vyhláška v tomto znění nabývá účinnosti dne 1. 1. 2000.

 

 

V Olšanech dne 15. 12. 1999

 

   ......................                .......................
   Dana K ř í ž o v á                   Ing. Arnošt O h l i
    zástupce starosty                  starosta obce Olšany

 

Vyvěšeno dne: 16. 12. 1999 

Sejmuto dne: 31. 12. 1999