MIKROREGION  

Spolek obcí "Drahanská vrchovina"

Vznik mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí "Drahanská vrchovina" byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 3.4.2000. Je ustaven v souladu s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho členy jsou nyní Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice a Tučapy. Sídlem svazku obcí byl ustanoven Obecní úřad Luleč. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci obcí svazku.
Dne 11.12.2001 byl Svazek obcí "Drahanská vrchovina" zapsán do registru zájmových sdružení právnických osob dle
§ 20i odst. 2 a 3 občanského zákoníku.
Předmět činnosti
1. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
2. Zabezpečení čistoty obcí, správy veřejné zeleně, a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování,  využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.
4. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
5. Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi a s tím související podpora rozvoje společenského života v obcích.
6. Součinnost při vytváření nových pracovních příležitostí.
7. Součinnost při rozvoji služeb.
Změny / Informace
- od 1. 1. 2012 je zrušeno TIC v Lulči z finančních důvodů
- od 1. 1. 2012 již není členem mikroregionu obec Habrovany
- 25.11.2014 - Mikroregion DV dosáhl jako jediný v r. 2014 výsledků požadovaných pro splnění kategorie "B" kritérií místní Agendy 21. [OCENĚNÍ]   (nové)
 
Kontakty:
Drnovice Drnovice 1, 683 04 517 353 235 starostka@oudrnovice.cz Web
Ježkovice Ježkovice 31, 683 04 517 353 643 obec.jezkovice@tiscali.cz Web
Krásensko Krásensko 123, 683 04 517 385 463 ou@krasensko.cz Web
Luleč Luleč 33, 683 03 517 353 272 starosta@lulec.eu Web
Nemojany Nemojany 10, 683 03 517 353 241 starosta@nemojany.cz Web
Nové sady Nové Sady 5, 682 01 517 385 215 ou.novesady@cbox.cz Web
Olšany Olšany 66, 683 01 517 374 233 obec@obecolsany.cz Web
Podomí Podomí 89, 683 04 517 385 445 starosta@podomi.cz Web
Račice-Pístovice Račice 72, 683 05 517 353 066 starosta@racice-pistovice.cz Web
Ruprechtov Ruprechtov 155, 683 04 517 385 364  obec@ruprechtov.cz Web
Studnice Studnice 66, 682 01 517 385 220 starosta@obec-studnice.cz Web
Tučapy Tučapy 49, 683 01 517 377 472 starosta@obectucapy.cz Web
         
         


Poslední aktualizace: 28.06.2019 Nahoru