MIKROREGION  

"Mikroregion Rakovec"

Vznik mikroregionu
Dobrovolný svazek obcí "Mikroregion Rakovec" byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 6.2.2003. Je ustaven v souladu s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho členy jsou Habrovany, Komořany, Olšany, Podbřežice, Rousínov a Tučapy. Sídlem svazku obcí byl ustanoven Městský úřad Rousínov. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci obcí svazku.
Dne 13.3.2003 byl Svazek obcí "Mikroregion Rakovec" zapsán do registru zájmových sdružení právnických osob dle
§ 20i odst. 2 a 3 občanského zákoníku.
Na VH konané dne 20.3.2003 byl zvolen předsedou svazku Ing. František Havíř a místopředsedou svazku Radoslav Dvořáček.
Předmět činnosti
1. Oblasti školství - Koordinace docházky žáků do jednotlivých škol obcí svazku a materiální zázemí podmínek funkce škol.
2. Oblast ochrany životního prostředí - spolupráce při shromažďování a odvozu komunálního odpadu, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a regulace vodního toku Rakovce, tvorba krajinných prvků a zón oddychu a rekreace.
3. Oblast požární ochrany a integrovaného záchranného systému - požáry, živelné pohromy, varování obyvatelstva.
4. Oblast zdokonalování sítí technického vybavení - zajišťování místní a regionální infrastruktury a vyhledávání podmínek financování.
5. Oblast cestovního ruchu - turistické a cykloturistické trasy propojující obce, zajišťování turistických map a průvodců.
6. Oblast kultury a sportu - zajišťování správy a udržování kulturních památek, sportovních a kulturních zařízení.
7. Oblast zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně - spolupráce při materiálním zabezpečování služeb.
8. Oblast sociální péče - zajišťování starostlivosti o občany vyžadující zvláštní péči (DPS).
9. Oblast zdravotnictví - spolupráce při využívání zdravotnických zařízení v Rousínově pro občany svazku obcí.
10. Oblast veřejné dopravy - spolupráce při společném provozování místní autobusové dopravy.
11. Oblast veřejných informací - poskytování informací občanům formou tištěných zpravodajů, společného informačního systému, propagace svazku vydáváním tiskovin a pořádáním společných akcí.
12. Oblast ekonomického rozvoje - koordinace poradenské činnosti pro orgány samosprávy a podnikatele na území svazku.
Kontakty:
Habrovany Habrovany 13, 683 01 517 374 274 obec@habrovany.cz Web
Komořany Komořany 53, 683 01 517 377 381 komorany@manet.cz Web
Olšany Olšany 66, 683 01 517 374 233 obec@obecolsany.cz Web
Podbřežice Podbřežice 16, 683 01 517 377 773    
Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 517 370 323 kl.25 lukasek@rousinov.cz Web
Tučapy Tučapy 49, 683 01 517 377 472    
         


Poslední aktualizace: 28.03.2013 Nahoru