DĚNÍ V OBCI - Kanalizace  

Budování kanalizace

Cenové oznámení o výši stočného pro rok 2020      13. prosince  2018


Cena stočného pro rok 2020 je 43,50 Kč/m3  bez DPH  (51,17  Kč/m3 s DPH 15%).
Cenové oznámení výše stočného na r. 2020                          [PDF]

 
Cenové oznámení o výši stočného pro rok 2019      13. prosince  2018


Cena stočného pro rok 2019 je 43,- Kč/m3  bez DPH  (49,45  Kč/m3 s DPH 15%).
Cenové oznámení výše stočného na r. 2019                          [PDF]

 
Cenové oznámení o výši stočného pro rok 2018      14. prosince  2017


Cena stočného pro rok 2018 je 42,- Kč/m3  bez DPH  (48,30  Kč/m3 s DPH).
Cenové oznámení výše stočného na r. 2018                          [PDF]

 
Cenové oznámení o výši stočného pro rok 2017      8. prosince  2016


Cena stočného pro rok 2017 je 41,- Kč/m3  bez DPH  (47,15  Kč/m3 s DPH).
Cenové oznámení výše stočného na r. 2017                          [PDF]

 
Žádost o snížení stočného      21. srpna  2016


Žádost o snížení stočného                            [DOC]

 
Kanalizační řád + Smlouva o odvádění odpadních vod      7. ledna  2016


Smlouva o odvádění odpadních vod (platí od roku 2016)                             [DOC]

Kanalizační řád obce Olšany v.1 + rozhodnutí (schválen 16.10.2015)       [PDF]
 

 
 
Dokumenty k připojení nemovitosti na kanalizaci   16. října. 2015


Od 15.10. 2015 můžete napojit svou domovní přípojku na zkolaudovaný kanalizační řád v obci Olšany.

Před propojením si musí majitel nemovitosti nechat zkontrolovat napojení našim zástupcem (Ing. H. Krmíčková, L. Hrdinka)
a vyplnit čestné prohlášení s protokolem o kontrole připojení. Pro uzavření smlouvy nám následně dodá přihlášku k odvádění odpadních vod.
Pro dokončení přípojek můžete nad rybníkem u vodárny využít uložený zásypový materiál.

Dokumenty ke stažení:
- Informace pro majitele nemovitostí
- Přihláška k odběru vody a odvádění odpadních vod
- Prohlášení s protokolem o připojení
Tiskopisy formulářů si můžete vyzvednout na Obecním úřadu v Olšanech


Požadavky na kontrolu své přípojky kanalizace (pověřeným pracovníkem Obce Olšany) si prosím sjednejte na telefonních číslech:
- 602 764 527 (p. Krmíčková)
- 723 122 732 (p. Hrdinka)
- přímo na OÚ Olšany


Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek.
Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Vyčerpání tohoto obsahu do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění původce, bude požadována náhrada škody. Po uzavření smlouvy na odvádění splaškových vod bude prováděna platba za stočné až od 1.1.2016.

 


Vyjádření správců sítí k provádění kanalizačních přípojek    červen. 2015

Vyjádření správců sítí, která nejsou součástí projektové dokumentace přípojek.

Souhlas E.ON
Vyjádření E.ON
Vyjádření O2
Vyjádření RWE
Vyjádření SUS
Vyjádření VaK

 

Informace z besedy s občany    18. 3. 2015

Občané byli seznámeni s harmonogramem výstavby kanalizačního řádu v jednotlivých částech obce - viz příloha č. 1. Při budování jednotlivých úseků zástupce firmy ČAK p. Skácel /tel. 739 615 837/ vždy v dostatečném předstihu projedná s jednotlivými majiteli v připravovaném úseku termín zahájení prací, parkování vozidel apod.
Odbočky pro domovní přípojky z hlavního kanalizačního řádu se budou realizovat postupně, Nejprve se budou budovat odbočky na stávající kanalizaci, a to na Kamenné. V částech obce, kde je projektována nová kanalizace se nejprve zbuduje hlavní řád a pak následně odbočky. Obec hradí i realizaci odboček, tzn. veřejnou část přípojky, která bude končit mimo vozovku a za inženýrskými sítěmi.
Po zkolaudování jednotlivých stok kanalizačního řádu teprve mohou občané provést napojení své kanalizační přípojky dle zpracované projektové dokumentace. Přílohou č. 2 je leták s informacemi ohledně napojení na kanalizaci.
 


Leták do schránek   09. 10. 2014

Vážení spoluobčané, majitelé nemovitostí v obci,
na červnové schůzce v sále pohostinství jsme vám slíbili další setkání při zahájení stavby kanalizace. V poslední době vám aktuální informace sdělujeme prostřednictvím občasníku, na vývěsce, v hlášení místním rozhlasem. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že podstatné informace shrneme do tohoto letáčku a schůzku uskutečníme až na jaře.

Stavbu „Olšany - kanalizace“ bude provádět firma ČAK CZ s.r.o. z Kroměříže, které jsme dne 1. října předali staveniště. Po vytýčení pozemků, inženýrských sítí a jiných přípravných pracích firma započne s výstavbou kanalizace od vodojemu nad Habrovany směrem k „farmě“. Proto jsme plochu pro stavební materiál umístili na náš pozemek nad Habrovany. V zastavěné části obci práce započnou až na jaře příštího roku, takže letos vás mohou „obtěžovat“ jen projíždějící vozidla s materiálem nebo stavebním odpadem.

V současné době naše smlouva na dotaci již prošla všemi odbory SFŽP (Státní fond životního prostředí) a byla předána k podpisu řediteli SFŽP. Následně bude vydáno rozhodnutí ministra na zbývajících 85 % dotace.

V těchto dnech Ing. Slavík dokončuje obchůzku zbývajících nemovitostí v obci ohledně přípravy projektové dokumentace na přípojky. Po vypracování bude projektová dokumentace uložena k převzetí na obecním úřadě. Od listopadu začneme požadovat úhradu částky 1.350 Kč za projektové práce provedené Ing. Slavíkem. Současně po vás budeme potřebovat potvrzení plné moci, abychom za vás mohli vyřídit územní souhlas na stavebním úřadě (pokud budete chtít této možnosti využít).
 


Průběžné informace   26. 9. 2014

Předání stavby Olšany - kanalizace proběhne s firmou ČAK Kroměříž ve středu 1. října. Po přípravě staveniště, vytýčení pozemků, inženýrských sítí firma započne s výstavbou kanalizace od vodojemu nad Habrovany směrem k Farmě. V obci práce započnou až na jaře příštího roku.
.
Od října cca do podzimu příštího roku bude na víceúčelové budově uzavřena posilovna, protože vzhledem k nedostatku jiných prostor zde zřídíme kancelář stavbyvedoucího.

 


Vyměřování přípojek pro kanalizaci   aktualizováno 26. 9. 2014

Na přelomu srpna  a září obcházel Ing. Slavík obcházet jednotlivé ulice Olšan a projednával se zájemci technické podmínky vaší přípojky.

Ing. Slavík bude obcházet zbývající nemovitostí kvůli projektování domovních přípojek v náhradním termínu, a to v úterý 7.10. a v pátek 10.10. vždy od 14:00 - 18:00 hodin.
Pokud se chcete na termínu domluvit, kontakt na p. Slavíka je 608 777 477.
Formulář pro zákres přípojky - PDF

Předání bude na přelomu října - listopadu. Dokumentaci prozatím uložíme pro předání na stavební úřad.
Od listopadu začneme s výběrem částky 1350,- Kč za zpracování dokumentace.

 


Souhrnné informace k výstavbě po veřejné besedě   20.6.2014
Obecné informace
V srpnu loňského roku jsme obdrželi Registrační list akce a rozhodnutí Ministra životního prostředí o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Olšany - kanalizace“ v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí. Na konci února letošního roku byla na SFŽP zaslána zadávací dokumentace a po jejím posouzení jsme nyní mohli přikročit k výběru zhotovitele stavby „Olšany - kanalizace“. Výzva byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele. Dotace SFŽP je v předpokládané výši 42.134 mil. Kč. V květnu proběhl výběr peněžního ústavu, který nám půjčí chybějících 11 miliónů korun. Rovněž máme podepsanou smlouvu na dotaci Jihomoravského kraje ve výši 2.340.700 Kč. Pro podpis smlouvy se SFŽP musíme doložit potřebné dokumenty do začátku září. Doufáme, že v září budeme moci po výběru zhotovitele zahájit stavbu, která musí být dokončena do září roku 2015.
Na obecním úřadě můžete nahlédnout do projektové dokumentace stavby, jejíž součástí jsou i odbočky k nemovitostem, které zbuduje obec.

Přípojky k nemovitostem
V letošním roce si musí každý vlastník nemovitosti nechat zpracovat projektovou dokumentaci své přípojky. Obec oslovila několik projekčních firem, u kterých se cena pohybovala přes 3 tis. Kč. Nejlepší nabídku měl Ing. Slavík. Na základě jednání byla cena za zpracování dokumentace jedné přípojky dohodnuta ve výši 1.350 Kč. Aby občanům nevznikly další náklady, rozhodlo zastupitelstvo obce, že žádosti o územní souhlas bude stavebnímu úřadu podávat hromadně Obec Olšany např. dle jednotlivých stok. Během léta vás seznámíme s časovým harmonogramem, abyste věděli, v který den danou ulici Ing. Slavík navštíví a projedná s vámi technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jednotlivých přípojek k rodinným domům. Součástí dokumentu bude i váš závazek následné úhrady částky 1.350 Kč obci za zpracování projektové dokumentace.

Po výběru zhotovitele, před začátkem realizace stavby, předpokládáme další schůzku s majiteli nemovitostí v obci, a to zřejmě v září letošního roku.
 

Beseda s občany - nový projekt   2011
Na základě veřejné besedy s občany (24. 2. 2011) zastupitelstvo souhlasilo s úpravou projektové dokumentace v centru obce. Byla uzavřena smlouva s firmou Aqua Procon Brno. V současné době probíhají jednání s touto projekční firmou, s majiteli pozemků, kde nastane změna ve vedení trasy, a obcí Habrovany ohledně přípojného bodu a kapacity ČOV.
 


Poslední aktualizace: 23.11.2019 Nahoru