Index of /domains/olsany.org/nastenka/Archiv 2014

 NameLast modifiedSize

 Parent Directory  -
 2014-01-06_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-01-06 11:42 424K
 2014-01-13_Zmena c.1 UPD obce Olsany.pdf2014-01-13 08:25 674K
 2014-01-17_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-01-17 13:22 380K
 2014-01-27_Vyrocni zprava posk.inf..pdf2014-01-27 08:29 76K
 2014-02-03_Rozhodnuti Olsany-kanalizace.pdf2014-02-03 08:26 1.7M
 2014-02-10_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-02-10 08:18 462K
 2014-02-17_Vyhlaska kormoran.pdf2014-02-17 09:54 173K
 2014-02-20_Zamer obce na pronajem nemovitosti.pdf2014-02-20 09:34 523K
 2014-03-04_Vyhlaska stavba Bukovinka-TS Ricky.pdf2014-03-04 08:58 2.3M
 2014-03-10_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-03-10 10:29 70K
 2014-03-25_Vyzva vlastnikum nemovitosti.pdf2014-03-25 11:32 169K
 2014-04-07_Volby do EP.pdf2014-04-07 11:17 50K
 2014-04-07_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-04-07 10:49 69K
 2014-04-14-VZZ 2013 svazek Rakovec.pdf2014-04-14 07:35 770K
 2014-04-14_Priloha k zaverce 2013 svazek Rakovec.doc2014-04-14 07:35 39K
 2014-04-14_Priloha k zaverce 2013 svazek Rakovec.pdf2014-04-14 07:35 884K
 2014-04-14_Rakovec zav.ucet 2013.doc2014-04-14 07:35 70K
 2014-04-14_Rozvaha 2013 svazek Rakovec.pdf2014-04-14 07:35 205K
 2014-04-14_Vykaz Fin 2-12 svazek Rakovec.pdf2014-04-14 07:35 339K
 2014-04-14_Zprava o vysledku prez. hosp. Rakovec 2013.pdf2014-04-14 07:34 188K
 2014-04-14_sdeleni_BusinessMediaCZ.pdf2014-09-10 13:07 50K
 2014-04-15_Rozhodnuti TS Ricky.pdf2014-04-15 07:57 9.4M
 2014-04-28_Priloha k ZU obce 2013.pdf2014-04-28 14:01 102K
 2014-04-28_Rozvaha k ZU obce 2013.pdf2014-04-28 14:01 93K
 2014-04-28_Vykaz ZaZ obce 2013.pdf2014-04-28 14:01 88K
 2014-04-28_Zaverecny ucet obce 2013.pdf2014-04-28 14:01 1.2M
 2014-04-30_Ver.vyhl.FU dan z nemov..pdf2014-04-30 11:43 224K
 2014-05-05_Oznameni volby do EP.pdf2014-05-05 10:58 60K
 2014-05-05_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-05-05 10:57 66K
 2014-05-15_ZU DV priloha 20132014-05-15 08:37 426K
 2014-05-15_ZU DV rozvaha 20132014-05-15 08:37 208K
 2014-05-15_ZU DV vykaz ZaZ2014-05-15 08:37 128K
 2014-05-15_Zav.ucet DV prezkum2014-05-15 08:37 225K
 2014-05-15_Zaver.ucet. svazku DV2014-05-15 08:37 214K
 2014-05-20_Verejna vyhlaska - Bukovina - TS Ricky.pdf2014-05-20 09:57 3.0M
 2014-06-09_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-06-09 07:48 70K
 2014-06-11_Navrh zpravy o upl.Uzemniho planu Olsany.pdf2014-06-09 07:48 712K
 2014-06-11_Verejna vyhlaska uplatn. UP Olsany.pdf2014-06-10 10:24 111K
 2014-06-16_1 v1_zakladni1.pdf2014-06-16 11:24 116K
 2014-06-16_2 v1_zakladni2.pdf2014-06-16 11:24 24K
 2014-06-16_3 v2_hlavni1.pdf2014-06-16 11:24 110K
 2014-06-16_4 v2_hlavni2.pdf2014-06-16 11:24 27K
 2014-06-16_5 v2a_hlavni1.pdf2014-06-16 11:24 130K
 2014-06-16_6 v2a_hlavni2.pdf2014-06-16 11:24 51K
 2014-06-16_7 v_koordinacni1.pdf2014-06-16 11:24 129K
 2014-06-16_8 v_koordinacni2.pdf2014-06-16 11:24 127K
 2014-06-16_9 v_zpf_2014.pdf2014-06-16 11:25 116K
 2014-06-16_10 zprava_Olsany_zm1_k_verejnemu.pdf2014-06-16 11:25 460K
 2014-06-16_Verejna vyhl. - zahaj.rizeni o zmene c. 1 UP Olsany.pdf2014-06-16 11:24 118K
 2014-06-18_Narizeni Vyskova- lesni osnovy.pdf2014-06-18 14:54 94K
 2014-07-07_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-07-07 08:15 69K
 2014-07-17_Volby do zast.-pocty pod petici.pdf2014-07-17 08:33 124K
 2014-07-17_Zamer smeny pozemku obce.pdf2014-07-17 08:33 89K
 2014-07-29_Vyzva seznam neznameho vlastnika.pdf2014-07-29 08:17 144K
 2014-08-04_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-08-04 11:10 69K
 2014-08-20_Oznameni volby okrsek 2014.pdf2014-08-20 14:40 57K
 2014-09-01_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-09-01 11:09 70K
 2014-09-11_Zamer smeny pozemku.pdf2014-09-11 14:25 84K
 2014-09-15_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-09-15 12:46 60K
 2014-09-17_Oznameni o dobe a mistu voleb.pdf2014-09-17 16:51 71K
 2014-09-22_Opatreni obecne povahy_Zmena 1 UP Olsany.pdf2014-09-22 16:02 358K
 2014-09-22_Vyhl.zmena 1 UP Olsany.pdf2014-09-22 16:03 109K
 2014-09-22_v1_zakladni1.pdf2014-09-22 16:02 116K
 2014-09-22_v1_zakladni2.pdf2014-09-22 16:02 24K
 2014-09-22_v2_hlavni1.pdf2014-09-22 16:02 110K
 2014-09-22_v2_hlavni2.pdf2014-09-22 16:02 27K
 2014-09-22_v2a_hlavni1.pdf2014-09-22 16:03 130K
 2014-09-22_v2a_hlavni2.pdf2014-09-22 16:03 51K
 2014-09-22_v_koordinacni1.pdf2014-09-22 16:03 129K
 2014-09-22_v_koordinacni2.pdf2014-09-22 16:03 127K
 2014-09-22_v_zpf_2014.pdf2014-09-22 16:03 116K
 2014-09-22_zprava_Olsany_zm1_k_verejnemu.pdf2014-09-22 16:03 459K
 2014-09-29_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-09-29 09:52 438K
 2014-10-01_Rozpocet svazku Rakovec r. 2015.pdf2014-10-01 16:26 61K
 2014-10-01_Rozpoctovy vyhled svazku Rakovec.pdf2014-10-01 16:26 47K
 2014-10-08_Seznam neznameho vlastnika.pdf2014-10-08 11:23 206K
 2014-10-13_Vysledky voleb do zastup.pdf2014-10-13 07:27 233K
 2014-10-14_Drazebni vyhlaska.pdf2014-10-14 08:21 315K
 2014-10-18_Vysledky hlasovani (senat 2kolo).pdf2014-10-19 06:52 47K
 2014-10-22_Drazebni vyhlaska Hegrova.pdf2014-10-22 06:54 408K
 2014-10-27_Svolani ustavujiciho zasedani zastup.pdf2014-10-27 12:30 95K
 2014-11-06_Usneseni z ustav.zasedani.pdf2014-11-06 10:55 416K
 2014-11-10_Poskytnuti informace dle zak.c.106.pdf2014-11-10 13:28 423K
 2014-11-18_Svolani zastupitelstva.pdf2014-11-18 10:13 471K
 2014-11-24_Navrh rozpoctu obce r.2015.pdf2014-11-24 11:15 1.8M
 2014-11-24_Navrh rozpoctu svazku DV 2015.pdf2014-11-24 11:15 124K
 2014-11-27_Vyhlaska c.1 2014.pdf2014-11-27 13:16 654K
 2014-11-28_Vyberove rizeni na ucetni.pdf2014-12-03 17:09 259K
 2014-12-01_Zasedani zastupitelstva.pdf2014-12-01 12:59 464K
 v1_zakladni.pdf2014-01-13 08:25 91K
 v2_hlavni.pdf2014-01-13 08:25 102K
 v2a_hlavni.pdf2014-01-13 08:25 121K
 v_koordinacni.pdf2014-01-13 08:25 215K
 v_zpf.pdf2014-01-13 08:25 116K
 zprava_Olsany_zm1.pdf2014-01-13 08:26 110K