Index of /domains/olsany.org/nastenka

 NameLast modifiedSize

 Parent Directory  -
 Archiv 2012/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2013/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2014/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2015/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2016/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2017/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2018/2019-03-14 15:28 -
 Archiv 2019/2019-06-11 12:38 -
 2018-10-15_Schv.stredn.vyhled svazku DV 2019-2023.pdf2018-10-15 10:47 33K
 2018-10-15_Schvaleny rozpocet svazku DV 2019.pdf2018-10-15 10:47 71K
 2018-10-22_Schvaleny rozpocet svazku Rakovec rok 2019.pdf2018-10-22 14:52 744K
 2018-10-22_Schvaleny stredn.vyhled rozpoctu svazku Rakovec 2020 a 2021.pdf2018-10-22 14:52 457K
 2018-12-13_Rozpocet obce Olsany r. 2019.pdf2018-12-13 15:00 610K
 2018-12-13_Str.vyhled rozpoctu obce Olsany rok 2019-2021.pdf2018-12-13 14:52 389K
 2019-01-31_Rozpoctove opatreni obce c. 1 2019.pdf2019-01-31 11:05 463K
 2019-02-21_Uprava schv.rozp.obce r. 2019.pdf2019-02-21 13:59 279K
 2019-02-27_Seznam nedost.identif.vlastnika.pdf2019-02-27 14:02 296K
 2019-03-18_Rozpoctove opatreni obce c. 2 2019.pdf2019-03-18 08:55 385K
 2019-04-12_Ozn. o zver.fin.dok.obce.pdf2019-04-12 15:19 295K
 2019-04-12_Schvaleny zaver.ucet obce 2018.pdf2019-04-12 15:19 2.4M
 2019-04-23_Olsany vyuctovani stocneho 2018.pdf2019-04-23 13:32 72K
 2019-04-30_Rozpoctove opatreni obce c 3 2019.pdf2019-04-30 08:23 311K
 2019-05-21_Rozpoctove opateni obce c. 4 2019.pdf2019-05-21 07:50 361K
 2019-05-27_Navrh zaver.uctu svazku DV 2018.pdf2019-05-27 12:13 149K
 2019-05-27_Vykaz FIN 122018 svazku DV.pdf2019-05-27 12:13 2.4M
 2019-05-27_Vykaz priloha 2018 svazku DV.pdf2019-05-27 12:13 2.7M
 2019-05-27_Vykaz rozvaha 2018 svazku DV.pdf2019-05-27 12:13 343K
 2019-05-27_Vykaz zisk a ztrata 2018 svazku DV.pdf2019-05-27 12:13 378K
 2019-05-27_Zprava o prezkumu svazku DV 2018.pdf2019-05-27 12:13 211K
 2019-05-28_Oznameni o zverejneni fin. dok. svazku DV.pdf2019-05-28 10:57 42K
 2019-05-31_Vyhl.MZP kormoran.pdf2019-05-31 08:46 396K
 2019-06-03_Zasedani zastupitelstva.pdf2019-06-03 14:38 292K
 2019-06-07_Navrh Zaverecneho uctu svazku Rakovec 2018.pdf2019-06-07 13:27 1.2M
 2019-06-07_Zprava o prezkoumani hospod.svazku Rakovec 2018.pdf2019-06-07 13:27 167K
 2019-06-10_Oznameni o zver. fin. dok. svazku Rakovec.pdf2019-06-11 12:37 263K
 2019-06-10_Pozvanka na VH svazku Rakovec.docx2019-06-10 06:35 14K
 2019-06-11_Ver.vyhl.stanoveni prech.dopr.znaceni pri akcich.pdf2019-06-11 12:37 1.2M