Obsah stránky

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“)  ukládá veřejným funkcionářům povinnost  podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou  evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“).

U obce OLŠANY jsou veřejnými funkcionáři:

  • členové zastupitelstva, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • po novele zveřejněné v zákoně č. 216/2008 Sb. i:
  • místostarosta obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
  • člen statutárního orgánu příspěvkové organizace ÚSC.

Registr vede evidenční orgán, kterým je:
starosta obce Olšany.

Nahlížení do registru:
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.
- žádost ke stažení – (formát MS WORD, velikost 35 kB)

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat:
- osobně u evidenčního orgánu
V takovém případě se, prosím, obraťte na starostku obce p. Danu Křížovou, a to buď prostřednictvím telefonního čísla 517 374 233 či prostřednictvím e-mailu: obec@obecolsany.cz a dojednejte si přesný termín Vaší návštěvy evidenčního orgánu.
Poté se v domluveném termínu dostavte osobně k evidenčnímu orgánu, tj. do budovy Obecního úřadu Olšany, Olšany č.p. 66.
Evidenčnímu orgánu předložte vyplněnou žádost o nahlédnutí do registru nebo si vyžádejte příslušný tiskopis, kde vyplňte stanovené údaje. Údaje uvedené v žádosti starostka ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti. Poté Vám umožní nahlédnout do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti (http://olsany.vyskov.obec.cz/registroznameni/).

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zaslat žádost na adresu:
Obecní úřad Olšany
Starostka obce p. Dana Křížová - registr oznámení
Olšany č.p. 66
683 01 Rousínov
Po ověření žádosti o nahlédnutí do registru, Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti (http://olsany.vyskov.obec.cz/registroznameni/).

Technické podmínky nahlížení do registru
Oznámení v registru jsou zveřejňována jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách http://www.adobe.com/cz.

Poučení
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Přestupku se dopustí ten kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Základní dokumenty

  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“) a zákon č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  • Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona
  • Formulář pro podávání oznámení.

Sdělení evidenčnímu orgánu
Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.

Sdělení lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
na adresu:
Obecní úřad Olšany
Olšany č.p. 66
683 01 Rousínov

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

Ochrana osobních údajů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Účel zpracování:
Vedení registru a plnění dalších povinností v souladu se zákonem.

Kategorie osobních údajů:
Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaje o vykonávaných činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích.

Kategorie subjektu údajů:
Veřejní funkcionáři uvedeni v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a v § 2 odst. 2 písm. b) zákona, žadatelé o nahlížení do registru podle § 13 odst. 2 zákona, sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona a oznamovatelé podle § 13 odst. 8 zákona.

Kategorie příjemců:
Žadatelé, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchování:
Oznámení - 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného činitele.
Žádost o nahlížení - 5 let ode dne jejího podání.
Poté bude s písemnostmi nakládáno v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.  

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.