Obsah stránky

Olšany v datech

6. 5. 1691 první zmínka o sňatku občana z Olšan (viz Historie obce)
1713 letopočet na pečeti Olšan
1754 velikost obce 28 domů
1791 v obci 39 domů a 253 obyvatel
1834 v obci 49 domů a 342 obyvatel
1867 otevřeny první kamenné lomy ve „Žlebě“
1876 postavena rozhledna na Červeném vrchu
1877 vystavěna škola v Olšanech
1886 vystavěna kaplička sv. Jana Křtitele
1891 škola přebudována na dvojtřídku
1903 založen Sokol
1905 založen hasičský sbor
1907 založen odbor Národní jednoty
1910 v obci 102 domů a 538 obyvatel
1911 založena sociálně demokratická strana
1918 opravena rozhledna na Červeném vrchu pro vojenské účely
1921 založena komunistická strana
1923 založena obecní knihovna sloučením spolkových knihoven
listopad 1924 dostavěn olšanský hřbitov v lese
1926 postavena nová rozhledna na Červeném vrchu
1927 provedena elektrifikace
1928 začal jezdit autobus na trati Olšany, Habrovany, Královopolské Vážany a Rousínov
1930 v obci 124 domů a 540 obyvatel
1931 zbudováno přírodní koupaliště na pozemku Ferdinanda Myslína, které mělo přes 700 m2
1939 obnovena rozhledna na Červeném vrchu
27. 4. 1945 osvobozena obec Olšany
1949 zahájen provoz olšanského vodovodu
1950 založeno JZD
1. 9. 1950 otevřena mateřská škola
1958 zahájena stavba kravína
1960 přidružení obce Olšany k obci Habrovany
1961 v obci 497 obyvatel
1962 dokončena kanalizace v „Ulici“
1968 dokončena stavba vodní nádrže nad obcí
1969 upraven tok Olšanského potoka
1971 v obci 476 obyvatel
1972 zahájena stavba prodejny místní prodejny Jednoty
1976 zahájena přístavba školy (dokončeno 1978)
1977 zrušena jednotřídní ZŠ
1980 v obci 442 obyvatel
1981 zahájena stavba vodovodu a vodojemu pro přivedení vody z Opatovické přehrady
1990 opětovné osamostatnění obce Olšany oddělením od Habrovan
1991 v obci 438 obyvatel
1993 firma Poulain s.r.o. (Bolek Polívka) zakoupila původní kravín a zahájila přestavba na Farmu
1998 rekonstrukce olšanského vodovodu
1999 přistavěn hotel „U krále“ k areálu Farmy Bolka Polívky
2001 rekonstrukce místní komunikace od návsi k lípě
2001 v obci 437 obyvatel
2002 rekonstrukce místní komunikace a návsi včetně nové autobusové zastávky
2003 rekonstrukce místní komunikace na kopci a kolem domu č.p. 57 (Chelík)
2003 rekonstrukce školní jídelny MŠ; obnova zídky před kapličkou; prodloužení osvětlení ke hřbitovu
2004 nový asfaltový povrch silnice III. třídy do Olšan, rekonstrukce přilehlého chodníku; rekonstrukce topení a výměna oken v budově MŠ; úprava hřiště nad rybníkem
2004 obnovení účelové komunikace na chatovou oblast Bolševik
2005 rekonstrukce MŠ – nová podezdívka a fasáda, hodiny s teploměrem na fasádě; rekonstrukce víceúčelové budovy – sociální zařízení a rozvody a okna
2005 oprava vodní nádrže (firma Strabag Brno)
2005 v obci 459 obyvatel (k 31. 12.)
2006 rekonstrukce střechy MŠ; úprava dvora školy – výsadba a herní prvky pro děti; rekonstrukce víceúčelové budovy – nová fasáda a střecha; rekonstrukce hřbitova – nové soklové zídky a nové kolumbárium
2006 rekonstrukce památníků obětem I. a II. světové války
2007 rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a jeho prodloužení až k hřišti nad rybníkem
2007 rekonstrukce parčíku – zbudování schodiště, chodníčků, nová sadová úprava
2007 započala příprava územního plánu obce, byl schválen 20. 8. 2010
2007 byly vytvořeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
2007 v obci 476 obyvatel (k 31. 12.)
2008 zbudování vyššího oplocení hřiště nad rybníkem
2008 zbudování kamenného schodiště a úprava chodníčku do horní části obce kolem domu č.p. 26
2008 oprava havarijního stavu okraje vozovky na Kamenné u domu p. Nezbedy, pokládka dlažby do vjezdu
k požární zbrojnici, nová dlažba na schodišti a v patře MŠ, výměna odpadů, elektroinstalace a pokládka nové dlažby ve školní jídelně MŠ
2008 vydána brožura „Studánky v okolí obce Olšany“; instalovány označníky k Parašutistické studánce a Milušce
2008 obec získala od Tělovýchovné jednoty Habrovany parcelu č. 202/1 – hřiště na Močárech, a to za příspěvek na opravu hřiště v Habrovanech ve výši 400 000 Kč
2008 byly vytvořeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací
2009 stárci připravili hody
2009 proběhla pokládka nové dlažby chodníku na levé straně cesty až k domu č.p. 117, na pravé straně cesty položeny nové obrubníky, vstupy do domů a vjezdy vydlážděny kostkami, meziprostor zpevněn asfaltovým recyklátem
2009 nakoupena výpočetní technika ke zřízení pracoviště Czech Pointu – kontaktní místo
2009 probíhala oprava a zpevnění opěrných zídek pod místní komunikací (dokončeno 2010), zpevněny gabiony kolem jednosměrné komunikace u domu č.p. 57
2009 v druhé polovině roku započala příprava dokumentace pro stavební řízení na akci „Olšany kanalizace“
2009 v závěru roku započaly práce za víceúčelovou budovou – vznik plochy pro skladování materiálu (dokončeno na jaře 2010)
2009 vytvořeny pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, zaměstnávali jsme i občany na veřejnou službu
2009 členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce si pořídili nové plovoucí čerpadlo a pneumatiky na cisternu
2009 přípravu studie na výstavbu „víceúčelového areálu“ na Močárech; rozmístění hřišť, zázemí, plochy pro kulturní akce jsme průběžně i v roce 2010 konzultovali s členy SK a dalšími zájemci o sportovní dění v obci
2010 dokončena II. etapa „Stabilizace opěrných zdí Olšany“, firma SASTA zpevnila opěrné zdi pod místní komunikací k lípě, nosnost projíždějících vozidel může být až 20 tun
2010 vystavěno parkoviště před obecním úřadem, vznikla 4 nová parkovací stání a 1 pro imobilní občany
2010 stárky připravily hody
2010 v září proběhla oslava 60. výročí otevření Mateřské školy Olšany
2010 v září proběhla úprava asfaltového povrchu na místní komunikaci od domu č.p. 57 po konec gabionové stěny pod touto cestou
2010 byl schválen převod části komunikace III. tř. z majetku kraje na obec Olšany, a to v úseku od pohostinství na návsi k víceúčelové budově
2010 obec opět zaměstnávala dva pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce a občany na veřejnou službu
2010 Jihomoravský kraj daroval obci část silnice III/37930, a to od návsi k víceúčelové budově
2010 v obci 529 obyvatel (k 30. 8.) a 228 domů; počet nezaměstnaných 36 (duben 2010)
2011 AVZO Kutná Hora darovala obci pozemek a sklep na návsi st. parcela č. 25
2011 rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřbitovu, zbudování boxu pro kontejnery
2011 stavba víceúčelového areálu na původním hřišti Na močárech – multifunkční hřiště s umělým povrchem, nová prodejna potravin, parkoviště, chodník, dětské hřiště
2011 v obci 536 obyvatel (k 31. 12.) a 232 domů; počet nezaměstnaných 25 (prosinec 2011)
2012 dobudování víceúčelového areálu Na Močárech – kombinované hřiště s umělým povrchem, sklad, posezení, úprava prostranství včetně výsadby
2012 zbudování stoky 'H' kanalizace v části Olšanské Vinohrady
2012 budování šatlavy na návsi
2012 na autobusové zastávce byla umístěna mapa obce 'Po stopách Dědictví', kterou pořídila Farma B. Polívky
2013 příprava projektové dokumentace pro stavební řízení odkanalizování obce; uzavřena smlouva na inženýrskou činnost
2013 pracovníci obce provedli údržbu veřejného prostranství obce, hřbitova – údržba kolumbárií, márnice
2013 byla vyčištěna zadní část vodní nádrže a z důvodu havarijního stavu byl opraven jeden přítok
2013 v červnu obec oslavila výročí 300. let od založení obce; ve dnech 22.–23. 6. probíhal bohatý kulturní a sportovní program pro veřejnost, byly pořízeny nové propagační předměty – obrazová publikace o obci, pexeso, hrníček, propiska
2013 na Farmě B. Polívky probíhalo v červenci natáčení filmu Dědictví 2
2013 Farma B. Polívky prošla insolventním řízením, tím se brzdí vyřešení výkupu pozemků pod Zahrádkovou cestou a obnova účelové komunikace za tenisovými kurty
2014 v obci 570 obyvatel (z toho 8 cizinců) a 245 domů
2014 v říjnu zahájeny rozsáhlé práce na vybudování kanalizace (firma ČAK s.r.o. Kroměříž)
2015 dokončení rozsáhlého projektu „Olšany – kanalizace“; od října se mohli občané napojit na zbudovanou kanalizaci
2015 nákup požární cisterny TATRA T815 CAS 32
2016 pořízení studie na výstavbu nového sálu s tělocvičnou v obci v rámci víceúčelového areálu, občané následně doporučili odkoupit současný sál na návsi, což proběhlo v listopadu
2016 vedle dětského hřiště byla postavena parkourová dráha pro starší děti a mládež
2017 v obci hlášeno 582 obyvatel (k 1. 1.)
2017 bylo rozhodnuto, že obec postaví nový kulturní dům na návsi; zpracovávána projektová dokumentace 
2017 opraven povrch vozovky u autobusové zastávky a propustek u pomníku padlých
2017 v rámci dotace svazku Rakovec pořízeny kompostéry pro občany
2017 inventář víceúčelového hřiště doplněn o pingpongový stůl
2017 v listopadu dokončena oprava břehů vodní nádrže, kameny uloženy do betonového lože
2018 v obci hlášeno 578 obyvatel (k 1. 1.)
2021 v obci hlášeno 632 obyvatel (k 31. 12.)

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.